Olet täällä

Muita sitoumuksiani, vaalikonevastauksia ja kyselyihin vastauksia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Sekalaisia lupauksiani

  • Olen allekirjoittanut Muutos 2011:n ehdokassopimuksen. Seuraavalla lauseella siinä on merkitystä myös äänestäjilleni: Hyväksyn Muutos 2011:n säännöt, tavoiteohjelman ja eduskuntavaaliohjelman.
  • Mikäli pääsen eduskuntaan, olisin vaatimassa kansanäänestystä siitä, hyväksyykö Suomi osaltaan TTIP:n ja toista siitä, että hyväksyykö Suomi osaltaan CETA:n, mikäli ne ovat silloin vielä ajankohtaisia.
  • Lupaan, että tultuani valituksi tulen eduskunnassa edistämään aloitetta uskonrauhan rikkomisen poistamiseksi rikoslaista.
  • Olen luvannut pitää koulutuksen maksuttomana.
  • Olen luvannut, että en leikkaa koulutuksesta.
  • Tulen ottamaan yhdenvertaisuuden yhdeksi kriteereistäni päätöksiä tehdessä.
  • Sitoudun toimimaan kaikkea naisten ja tyttöjen kohtaamaa väkivaltaa ja syrjintää vastaan. Tämä ei velvoita minua kuitenkaan tekemään aloitteita aiheesta.
  • Lupaan äänestää puolesta sellaista aloitetta, joka on kokonaisuudessaan parannus transihmisten itsemääräämisoikeuteen, ja mahdollisesti muut mukaan liitetyt ehdotukset ovat myös hyväksyttäviä.

 

Vaalikoneet

Vaalikonevastausten katson sitovan minua niin, että niiden vastausten aiheista minun ei ole pakko tehdä aloitetta, mutta äänestän tai allekirjoitan aloitteita niiden mukaisesti, elleivät ne ole ristiriidassa vaaliteemojeni tai strategiakokouksen päätösten kanssa.

Talouspoliittinen vaalikone

1/12. Varallisuuden keskittymiseen harvoille on puututtava, jotta taloudellinen eriarvoisuus vähenisi.
Jokseenkin samaa mieltä

Taloudellista tasa-arvoisuutta ei mielestäni voi pitää nykytilanteessa ensisijaisena syynä päätösten tekoon, sillä se toisaalta vähentää taloudellisia kannustimia.

Sen sijaan väliinputoajien osaa pitäisi parantaa ja byrokratiaa vähentää. Mielestäni nimittäin kaikille tulisi kuulua jonkinlainen ihmisarvoinen elämä, riippumatta siitä, mitä he tekevät, ja lisätuloja saisi työllä. Kannatan kokeilua perustulosta tai jostain vastaavasta järjestelmästä. Perustulon sivuvaikutuksena, mikäli se on riittävän iso suuruudeltaan, vähenisi myös taloudellinen eriarvoisuus.

2/12. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää taloutta edistetään ensisijaisesti kuluttajien valinnoilla, ei sitovalla yritysvastuulainsäädännöllä.
Jokseenkin eri mieltä

Kannatan mallia, jossa pelkän hinnan lisäksi kuluttajille esitetään muita numeerisia kriteerejä valita tuote. Yksi tällainen järjestelmä olisi yhteishyvän talous. Tämänkaltainen malli säilyttäisi sekä kuluttajien valinnanvapauden että helpottaisi eettisempää ostostentekoa.

Mikäli tämä ei onnistu, niin lainsäädäntö on kelvollinen tapa saada edes jotenkin yrityksiä pidettyä aisoissa. Kuitenkin säädöksiä pitää tehdä vain oikeasti tarpeellisista asioista, niin emme huku byrokratiaan. Nykyistäkin byrokratiaa olisi syytä karsia paikoin.

3/12. Kehitysyhteistyötä tarvitaan edelleen.
Jokseenkin samaa mieltä

Osaamisen jakaminen ja poliittinen dialogi ovat tärkeitä, mutta en ole niinkään vakuuttunut siitä, miten tehokasta rahan lahjoittelu on ja onko se valtion tai kansalaisten tehtävä.

4/12. Verovälttelyä tulee torjua velvoittamalla suomalaiset suuryritykset julkaisemaan maakohtaiset taloustietonsa.
Täysin samaa mieltä

5/12. Yrityksillä on oltava vastuu alihankintaketjuissaan tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista.
Jokseenkin samaa mieltä

Lisätietoa kysymyksestä -osio vetoaa ilmeisesti sellaiseen globaaliin standardiin kuin United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Se vaatii valtioilta toimenpiteitä kolmansien osapuolien harjoittamilta ihmisoikeusrikkomuksilta suojelemiseksi. Yrityksille sanotaan olevan vain "responsibility", eikä "obligation". Yritysten toiminnan säätelystä ei siis varsinaisesti vaadita uutta lainsäädäntöä toisin kuin lisätietoa kysymyksestä -osio väittää.

UNGPs tulisi tosiaan saada toimeenpantua, mutta pitääkö isoin vastuu olla yrityksillä (lainsäädännön jälkeen) tai valtiolla on vielä avoin kysymys. Ainakin yrityksillä on jo nyt Suomessa todella hankalat oltavat, ja mahdollisesti hyvinkin pitkän alihankintaketjun arviointi potentiaalisesti olisi isokin menoerä.

6/12. Suomen on liityttävä eurooppalaiseen rahoitusmarkkinaveroon, vaikka kaikki EU-maat eivät olisi mukana.
Jokseenkin samaa mieltä

En voi sanoa perehtyneeni veron vaikutuksiin, mutta veroprosentit ovat ainakin todella minimaalisia. Mainitut mahdolliset haitalliset vaikutukset kilpailukyvylle ja pankkitallettajien kustannuksille tuskin olisivat isompia kuin hyödyt.

7/12. Julkisissa hankinnoissa on tärkeintä valita edullisin vaihtoehto.
Jokseenkin eri mieltä

Kunnilla tulee edelleen olla iso päätäntävalta omista hankinnoistaan, mutta on totta, että hinta usein ylikorostuu kilpailutuksessa.

8/12. Suomen tulee luopua sekä kivihiilen että turpeen energiakäytöstä ja korvata ne uusiutuvalla energialla.
Jokseenkin samaa mieltä

Tähän voisin muuten yhtyä, mutta lisäisin uusiutuvan energian lisäksi ydinvoiman vaihtoehdoksi. IPCC:n katsaus uusiutuvan energian mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa (SRREN, 2011) toteaa, että yksin uusiutuvat eivät luultavasti mitenkään riitä, vaikka energiankulutus saataisiin pidettyä aisoissa odotettua paremmin. Näiden skenaarioiden mediaaniarvoksi uusiutuvien osuudelle energiankulutuksesta saatiin vain vajaa neljännes vuodelle 2050 arvioidusta keskimääräisestä energiankulutuksesta.

9/12. Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön verotusta tulee kiristää.
Jokseenkin samaa mieltä

Tämä varmaan toimii jossain määrin, mutta ei ehkä ole paras vaihtoehto. Kuljetus saattaa jossain tapauksissa, kuten sesongin ulkopuolisen ruuan tuonnissa, olla parempaa kuin lähituotanto, ja meillä ei ole tarjota vaihtoehtoja syrjäseutujen autoilulle. Paremman puutteessa voisin kuitenkin kannattaa ja ajaakin tätä.

10/12. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tulee käyttää ympäristöhaittojen kustannukset ja tulojen jakautumisen huomioivia hyvinvoinnin mittareita.
Täysin samaa mieltä

11/12. Suomen tulee ajaa EU:n tuleviin kauppa- ja investointisopimuksiin sitovia kestävän kehityksen normeja.
Jokseenkin samaa mieltä

Jos/kun näitä sopimuksia tehdään, niin kai se voisi olla ihan kannatettava ajatus. Lehmänkauppoihin ei kuitenkaan sitovien kestävän kehityksen normien saaminen sopimuksiin oikeuta, ja sopimuksia, jotka eivät saa kansan hyväksyntää tai muuten rikkoisivat periaatteitamme, tulee vastustaa.

12/12. Yritysten kuuluu kantaa vastuunsa globaalin nuorisotyöttömyysongelman ratkaisemisessa tarjoamalla nuorille kunnollisia työsuhteita ja oppisopimus- sekä harjoittelupaikkoja toimiessaan globaalisti.
Jokseenkin eri mieltä

Eivätkö ne muut maat pystyisi säätämään omalla alueellaan nuorten työllistämistoimenpiteistä? Se on nähdäkseni heidän asiansa, ei meidän. Sitä paitsi määräys työsuhteiden tarjoamiseen vain tietylle ihmisryhmälle olisi positiivista syrjintää.

 

Nukkuvien vaalikone

Haluan vakuuttaa äänestäjäni ja olen valmis laittamaan kuukauden edustajapalkkani hyväntekeväisyyteen rikkoessani koneessa antamiani vastauksia. Kyllä.

Lahjoituskohde. Sanotaanko vaikka, että Electronic Frontier Finland ry näin puolueettomana, mutta vaaliteemojeni mukaisena tahona.

Haluan Suomen päättävän asioistaan itse.
Kannatan EU:sta eroamista, mutta silti periaatteessa kannatan Euroopan yhdentymistä. En vaan niin epädemokraattisella organisaatiolla kuin nykyisenlainen EU. Vaikka en tätä ajakaan omilla aloitteillani, voin tehdä aloitteen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi erosta.

 

Haluan Suomen pysyvän euromaana.
Euroa kannatan tällä hetkellä lähinnä siitä syystä, että siitä luopuminen olisi sen verran iso muutos, että siihen tarvittaisiin erittäin hyvät perusteet. Se on kuitenkin sen verran isossa legitimiteettikriisissä tällä hetkellä (ja ollut jo alusta lähtien), että kansanäänestys voisi olla ihan hyvä ajatus toteuttaa siitä luopumisesta. Varmaan pari vuotta kuitenkin voisi olla aikaa päätöksestä ja itse kansanäänestyksen välillä, niin ajankohdalla ei voisi kovinkaan paljon politikoida. Kansalaiskeskustelussahan argumentit tulevat sitten punnituiksi.

 

Miten Suomen pitäisi mielestäsi suhtautua EU:n asettamiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin? Jatkaa nykyisen kaltaisella linjalla.
Teemme osamme, mutta emme sen enempää. Suomelle kuitenkin Venäjän-kauppa on aika tärkeää.

 

On kestämätön tilanne, että Suomen lainsäädännöstä 80% tulee EU:sta. Melko samaa mieltä.
EU on mielestäni unohtanut oman läheisyysperiaatteensa. Suomikin lisäksi noudattaa kiltisti kaikkea, mitä sieltä vaan ehdotetaankin. Tuo säätelyn määrä on lisäksi liikaa, sillä kansanedustajillamme ei ole edes aikaa tutustua päätösten sisältöihin, ja aina välillä yritetään selvästi suuryrityksiä tukevia sopimuksiakin tehdä, nyt aika tuoreena esimerkkinä paljon kohutut TTIP ja CETA investointisuojalausekkeineen kaikkineen. Se, miten epädemokraattinen EU:n päätöksentekojärjestelmä on ja miten läpinäkymättömästi siellä päätöksiä tehdään vaan kärjistävät tilannetta.

 

Suomen pitäisi itse päättää sosiaali- ja työttömyysturvansa tasosta.
Itse päättäminen tietenkin on oleellista, mutta miksikäs ei voisi myös jakaa kokemuksia ja punnita, millaiset hyödyt ja haitat olisivat yhtenäisemmällä turvatasolla ja tehdä se sitten vapaaehtoiselta pohjalta, jos tehdään. Joku siltä väliltä -ratkaisu siis.

 

Suomen pitäisi rakentaa pääosin itsenäisen puolustuksen osittain pohjoismaisen yhteistyön varaan
Venäjä on nähdäkseni tuollaisessa security dilemma -tilanteessa, jossa koko maailma oli ennen ensimmäisen maailmansodan alkua ja jota pidetään sen syttymisen yhtenä syynä. Venäjä näkee Naton laajentumisen ihan ymmärrettävästi uhkaksi itselleen, ja näin ajatellen koko Euroopan eikä vaan Suomen turvallisuutta vaikuttaisi järkevimmältä olla kärjistämättä tilannetta entisestään liittymällä Natoon. Sitä paitsi, Naton hyödyt Suomen puolustuksessa ovat vähintäänkin kyseenalaiset.

 

Nykyistä kaivoslakia on tiukennettava ulkomaisten yhtiöiden toimintaehtojen osalta. Melko samaa mieltä.
Kaivoslakia voidaan muutenkin tiukentaa, mutta eroa ulkomaisen ja kotimaisen välille ei tulisi tehdä.

 

Ylikansallisia yrityksiä pitäisi lakiteitse ja verotuksella säännellä niiden toimintaa Suomessa.

 

Suomesta saa myydä maata (en vastannut)

 

Mielestäni geenimuunneltuja elintarvikkeita voidaan myydä, mutta geenimuuntelusta on mainittava tuoteselosteessa

 

Mitkä seuraavista tavoista vähentäisivät tehokkaimmin työttömyyttä Suomessa
"Helpottaa PK-yritysten perustamista ja toimintaa vähentämällä byrokratiaa ja tarjoamalla veroporkkanaa työllistämiseen" ja "purkaa nk. kannustinloukkuja"

 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi kehittää yksityisiä ja yhteiskunnan palveluita rinnakkain
Kysymyksenasettelu on hieman monitulkintainen, joten selvennän. Yhteiskunnan tulee taata kaikille riittävät peruspalvelut. Järjestämisvastuu siis säilytetään julkisilla tahoilla. Siinä rinnalla yksityiset toimijat saavat myydä omia palvelujaan aiheuttaen näin tervettä kilpailua, ja julkinen sektori saa ulkoistaa sosiaali- ja terveyshuollon toimintojaan yksityiselle sektorille, kun katsoo niin parhaaksi.

 

Tarvitaanko Suomeen perustuslakituomioistuin valvomaan hallituksen, ministerien ja virkamiesten toimintaa? Kyllä. Nykysysteemi on johtanut demokratian, kansalaisten oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden vaarantumiseen.

 

Puolueiden erikoisoikeudet esim. vaalien suhteen ja puoluetuki tulee jakaa tasavertaisesti myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille
Puoluetukia voisi kyllä vähentää ja niiden jakoperusteet olisi muutettava eduskuntapuolueita suosimattomiksi, mutta en kannata tällä hetkellä niiden kokonaan poistamista heikosti tunnettujen vaikutusten (esimerkiksi yritykset saattaisivat saada lisää valtaa) ja poliittisen epärealistisuuden takia.

 

Harmaata taloutta suitsittaisiin parhaiten harmonisoimalla yritysten verokannat EU-alueella ja kieltämällä "veroparatiisien" käyttö

 

Hyväksytkö puoluekurin... en lainkaan

 

Valtion ja kuntien rekrytoinneissa ja hankinnoissa tulisi suosia suomalaisia yrityksiä ja työntekijöitä. En samaa enkä eri mieltä.
Oleellista on, että saadaan laadukkaita hankintoja ja rekrytointeja. Kunnilla pitäisi tosin olla mahdollisuus suosia suomalaista, jos ne niin tahtovat.

 

Nuorisotakuu on mielestäni periaatteessa hyvä ajatus, mutta jäänyt pelkkien juhlapuheiden tasolle

 

Nk. positiivinen syrjintä on epäoikeudenmukaisena lopetettava kaikissa muodoissaan

 

Jos ehdotetaan uusia EU-tukipaketteja tulen vastustamaan niitä
Pankkisektoria ainakaan ei tulisi tukea. Jos jotain parempia ratkaisuja esitetään, niitä voin harkita.

 

Maahanmuuttopolitiikkamme on onnistunutta (en vastannut)

 

On tärkeää pitää koko Suomi asuttuna ja pyrkiä alueelliseen tasa-arvoon, ei keskittyä vain kasvukeskusten kehittämiseen (en vastannut)

 

Pikavippifirmojen ja perintätoimistojen koronkiskonta on tehtävä laittomaksi. Melko samaa mieltä.

 

Suomen tulisi nyt leikkaamalla kuluista vähentää velanottoa.
Nämä eivät ole niin toisiaan poissulkevia asioita kuin kysymyksenasettelu esittää, mutta vastasinpahan nyt eniten vaaliteemoissani esillä olevan kohdan mukaisesti. Olen jopa niissä listannut, mistä haluan leikata. Sanotaanpa tässä ainakin, että leikkaukset eivät sisältäisi mitään terveydenhuoltoa tai koulutusta.

 

Jos näistä vaihtoehdoista jostain on leikattava, paras kohde leikkauksille olisi valtionhallinnon kulut

 

Kannatan yleistä perustuloa tai kansalaispalkkaa. Samaa mieltä.
Jokin perustulon kaltainen järjestelmä lienee tulevaisuudessa lähes välttämätön, kun töitä ei vaan ole enää niin paljon. Lisäksi ihmisarvoa ei pitäisi mitata niin yksinkertaisesti kuin vain palkalla. Seuraava askel kuitenkin olisi saada perustulokokeilu Suomessa toteutettua, niin tiedettäisiin todelliset vaikutukset eri perustulon määrillä.

 

Kannatan sitovia kansanäänestyksiä. Täysin samaa mieltä.
Tämä on pääteesini ja olen lukenut useita tutkimuksia aiheesta, jotka näyttävät monella tavalla positiivisia vaikutuksia suoremmasta demokratiasta. Suorempi demokratia parantaisi kansantaloutta ja maksaisi itsensä monin kerroin takaisin, tuottaisi parempia päätöksiä, parantaa kansalaisten onnellisuutta ja parantaa kansalaisten tietoa politiikasta. Myös edustuksellinen elin toki tarvitaan ja sillä säilyy iso rooli, mutta kansahan on se, joka kokee päätösten vaikutukset, joten heillä pitäisi olla myös suoraa vaikutusvaltaa esimerkiksi sitovaan kansanäänestykseen johtavien kansalaisaloitteiden muodossa.

 

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia. Samaa mieltä.
Asia pitäisi päättää kansanäänestyksessä.

 

Mikä seuraavista vaihtoehdoista auttaisi huolehtimaan elinympäristöstämme ja luonnonvaroistamme parhaiten? Haitat ja vahingot kompensoidaan verotuksella ja päästömaksuilla
Nämä päästö- ja haittaverot voisivat olla hyvä idea jopa jakaa kansalle eräänlaisena perustulona, niin vähiten haittaa aiheuttavat saavat voittoja ja eniten aiheuttavat ovat maksajina.

 

Miten huolehtisit ruoka- ja energiatuotannostamme ja omavaraisuudestamme? Nykyinen säännelty ja tuettu tuotantomalli on parhaiten toimiva kokonaisuus
Suomessa on niin huonot olot maanviljelylle, että on uskottavaa, että jotain tukia tarvittaisiin tai maanviljely ei vaan olisi kannattavaa. Vaikeampaa tosin on sanoa, että ovatko ne nyt oikean suuruisia.

 

Uskonnonvapaus.fi:n vaalikone

1. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajaa tulee laskea 15 tai 16 vuoteen.

2. Tuleeko jumalanpilkan rangaistavuus säilyttää rikoslaissa?
Ei, jumalanpilkan rangaistavuus rikoslaissa tulee kumota.

3. Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
Ympärileikkaus tulee kieltää.

4. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Kyllä, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

5. Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee yksityistää. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei. Peruskoulun ei tule järjestää jumalanpalveluksia.

7. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen.

8. Tuleeko lääkärillä olla oikeus kieltäytyä abortin teosta?
En vastaa / Ei mikään edellisistä.

 

Nuorten vaalikone

1. Mitkä ovat tärkeimmät keinot, joilla voidaan lisätä alaikäisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksia? (Valitse kolme tärkeintä)
Äänestysikärajan alentaminen 16-ikävuoteen; koulun roolin vahvistaminen; päättäjien ja nuorten välisen vuoropuhelun lisääminen

Lisäksi lisäisin kouluihin demokratiakasvatusta. Mielestäni siinä tulisi olla myös tekemällä oppimista. Äänestämiskäyttäytymistä voidaan opetella varjovaaleilla oikeista ehdokkaista äänestäen.
Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia itseään koskeviin asioihin voidaan kehittää ja päätöksentekoa opettaa käytännönläheisesti esimerkiksi hoitamalla koulujen päätöksenteko suorilla äänestyksillä ja oppilailla olisi mahdollisuus tehdä aloitteita äänestettävistä asioista.

2. Äänestysikäraja on alennettava 16 ikävuoteen kaikissa valtiollisissa vaaleissa.
Kunnollinen demokratiakasvatus on mielestäni edellytys sille, että tämä olisi hyvä ajatus. Edellisen kysymyksen kommentissa jo annoinkin vähän ideoita tähän. Tärkeää olisi, että äänestys ei valtaosalla nuoria perustuisi pelkkään pärstäkertoimeen, tms., joka on valitettavan yleistä jopa aikuisten keskuudessa. Jos nämä ehdot saadaan täytettyä, niin kannattaisin äänestysikärajan alentamista 16 ikävuoteen.

3. Miten kehittäisit koulutusjärjestelmää? (Valitse kolme tärkeintä)
Elämänkatsomustiedon on oltava peruskoulussa kaikille yhteinen oppiaine; IT-opetusta on lisättävä; pakollisen toisen kotimaisen kielen sijaan on voitava valita mikä tahansa toinen kieli

Elämänkatsomustiedon haluan uskonnon sijasta, koska mielestäni julkisen sektorin järjestämän opetuksen tulisi olla vakaumuksetonta.

IT-opetukseen lisäisin ainakin ohjelmointia. Mitään kovin edistyneitä asioita ei tarvitsisi opettaa, vaan perusteita, jotka ovat yhteisiä lähes kaikille ohjelmointikielille. Oppilaiden mielestäni pitäisi tietää jotain perusperiaatteita siitä, miten heidän tietokoneensa toimii ja ohjelmointi lisäksi parantaa loogista ajattelua ja on tulevaisuudessa luultavasti isossa roolissa.

Ruotsilla ei tee Ruotsin sekä joidenkin osien Suomesta lisäksi paljonkaan maailmalla, sillä se on vasta noin 93. puhutuin kieli. Suomen 320 kunnasta vain 31:ssä väestöstä on yli 1% ruotsinkielistä. Miksi muissa kunnissa silti pakotetaan oppimaan ruotsia? Opiskelijat tietävät tämän turhuuden, joten motivaatiota ei ole läheskään kaikilla. Aika on lisäksi rajallista.

Ympäristökasvatusta voidaan opettaa muiden aineiden yhteydessäkin. Sen pitäisi olla koko koulun toiminnan kattava aihe.

4. Yhteishakuvelvoitteesta (ns. pakkohaku) on luovuttava.
Melkein täysin sama mieltä
Mielestäni nuoria ei tulisi pakottaa opiskelemaan sellaisille aloille, joihin he eivät halua. Vähintäänkin vaihtoehtoja (myös se määräaikainen työsuhde) tulisi tarjota huomattavasti lisää ennen kuin yhteishakuvelvoite toimisi.

Onko tällainen pakotus kuitenkaan se, mitä tulisi hakea? Eivät ihmiset omasta tahdostaan vaan olosuhteiden pakosta (esim. työn puute) tyypillisesti syrjäydy. Sopivan kokoinen perustulo jättäisi mahdollisuuden epätyypillisille, mutta yhteiskunnan kannalta hyödyllisille tekemisille, samalla kuitenkin ollen riittävän pieni, että työelämään pyrkimiselle olisi edelleen kannustin. Esimerkiksi Helsingissä asumisen ei tarvitsisi olla mikään ihmisoikeus, vaan ne joilla on varaa (näitä olisivat mm. työntekijät ja opiskelija-asunnon omistajat) voivat siellä asua.

5. Opiskelijoiden toimeentulo on jäänyt jo vuosia jälkeen yleisestä hintojen kehityksestä. Miten parantaisit opiskelijoiden toimeentuloa? (Valitse kolme tärkeintä)
Korottamalla opintotuen tulorajoja
Sikäli kysymys on huonosti suunniteltu, että opintoraha, opintotuki, opiskelijoiden asumislisä ja ateriatuki voisivat olla joitakin niistä tukimudoista, jotka perustulolla korvattaisiin. Vastasin kuitenkin jotain, että saadaan vastausprosentit täytettyä. Opiskelijoille kuitenkin edelleen voitaisiin tarjota halpoja opiskelija-asuntoja perustulon lisäksi, jotta heillä olisi jonkinasteinen etuoikeus asua opiskelupaikkojen lähettyvillä.

6. Tutkintoon johtava korkeakoulutus täytyy säilyttää maksuttomana kaikille
Melkein täysin samaa mieltä

7. Korkeakoulupaikkojen aloitusmääriä on muutettava niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin suomalaisten työmarkkinoiden tarvetta, vaikka muutos heikentäisi nuorten valinnanvapautta koulutus- ja urasuunnitelmien osalta. Opiskelupaikkoja on lisättävä työvoimapulasta kärsiville aloille ja vähennettävä työvoiman ylitarjonnasta kärsivillä aloilla.
En samaa enkä eri mieltä.
Yliopistoissa tehtävä tutkimus on tärkeää (humanistiset alat vähemmän tärkeitä) ja sitä ei saa ryhtyä hankaloittamaan. Mikäli tämä kriteeri täyttyy, on koulutuspaikkojen aloitusmäärien muuttaminen tarvetta vastaavammiksi kannatettavaa.

8. Suomen on lisättävä omavaraisuutta energian saannissa vaikka se tarkoittaisi energian hinnannousua.
En samaa enkä eri mieltä.
Fossiilisten polttoa tulee vähentää, mikä lisää vähintään huoltovarmuutta (kaasua ei esimerkiksi saa millään ilveellä muualta kuin Venäjältä, uraanivarastot riittäisivät kriisitilanteessa vähintään vuodeksi ja sitä saa vaikka mistä), mutta vaikka toivottavaa, en pistä tuolle korkeaa prioriteettia.

9. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomen on vähennettävä päästöjään ripeästi, vaikka muut maat eivät lupaisi tehdä samaa.
Täysin samaa mieltä

10. Turkistarhaus on kiellettävä.
Melko samaa mieltä.
Hyväksyn turkistarhauksen sillä varauksella, että sen vaatimuksia tiukennetaan.

11. Vaikka julkisista menoista olisi pakko säästää, nuorisotyötä ei saa heikentää nykyisestä.
Melko samaa mieltä.

12. Miten nuorten mielenterveyttä voi parhaiten vahvistaa? (Valitse kolme tärkeintä)
"Vahvistamalla yhden luukun periaatetta, eli kaikki nuorten psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta tärkeät palvelut samasta paikasta, jolloin leimaantumisvaaraa ei ole ja jolloin kynnys avun hakemiseen pienenee." ja "Tarjoamalla tietoa olemassa olevista palveluista esimerkiksi verkkopalveluilla tai ohjaavalla puhelimella."
Ei liene realistista, että etsivää nuorisotyötä voidaan niin paljon kehittää, että "jokainen nuori löydetään avun ja tuen piiriin". Silti se voisi olla yksi kehityskohde. Se tavoittaa nimittäin joitakin nuoria, jotka eivät ottaisi itse yhteyttä.

13. Nuorisotakuuta pitää jatkaa ja kehittää edelleen.

14. Yrittäjyyteen kannustamiseksi yrittäjille on taattava samat sosiaaliturvaetuudet kuin palkansaajille.
Lievästi samaa mieltä.
Perustulo olisi jo iso askel eteenpäin yrittäjien aseman parantamisessa. Muista toimenpiteistä en osaa vielä sanoa.

15. On oikein, että eläkeikä nousee sitä mukaa kun ihmisten keskimääräinen elinikä pitenee.
Melko samaa mieltä.
Työkykyisyys on tässä se oleellinen seikka. Lisäksi mielestäni työntekijöiden mahdollisuutta tehdä vähemmän töitä (luonnollisesti pienempää palkkaa vastaan) tulisi parantaa.

16. Suomessa on otettava käyttöön perustulo
Täysin samaa mieltä.
Uskon, että jokin perustulon kaltainen järjestelmä tulee olemaan tulevaisuudessa välttämätön teknologisen työttömyyden takia. Nykyisessä sosiaaliturvassa on väliinputoajia ja kannustinloukkuja, joita ei perustulossa olisi. Työnteko olisi aina kannattavaa, yrittäjillä olisi jokin fallback, ihmisiä ei rasitettaisi byrokratialla ja työntekijöillä olisi parempi neuvotteluvara. Perustulon lisäksi tarvitaan ainakin lapsilisä ja varmaan jokin harkinnanvarainen lisä, sekä luultavasti asumistuki. Perustulo tulisi suhteuttaa niin, että sillä voisi elää ihmisarvoista elämää, mutta ei saada "parasta". Esimerkiksi Helsingissä asumisen ei tulisi olla "ihmisoikeus", vaan esimerkiksi työntekijät voivat palkallaan kustantaa asumisen siellä ja yliopistossa käyvät voivat asua opiskelija-asunnoissa. Perustulokokeilua tai monta alueellista kokeilua kannatan.

17. Jos valtion tulot eivät lähivuosina riitä menojen kattamiseen, Suomen pitää ottaa mieluummin lisää lainaa kuin säästää julkisista palveluista.
Melko samaa mieltä.
Byrokratiasta ja hallinnosta voisi leikata julkisissa palveluissa, mutta muuten olen varsin vastahakoinen peruspalveluiden leikkauksiin. Valtio kestää paremmin velkaa kuin kotitaloudet tai yritykset, vaikka korkomenot nyt menisivätkin suurimmaksi osaksi ulkomaisten pankkiirien taskuihin. Kuitenkin, niin kauan kuin työläisiä riittää ja työvälineet ovat, ei ole mitään ratkaisemiskyvytöntä ongelmaa, että palvelut saadaan tuotettua. Rahajärjestelmä on ihmisten luoma, joten sitä voidaan tarvittaessa vaikka muokata niin, että se toimisi tarkoituksenmukaisemmin.

18. Suomen on kasvatettava vuosittaista kiintiöpakolaisten määrää nykyisestä 750 henkilöstä.

19. Nykyistä aktiivisempi ulkomaalaisen työvoiman rekrytoiminen on tarpeen, kun väestö vanhenee ja yhä pienempi osuus suomalaisista on työikäisiä.

20. Vihapuheeseen on puututtava sisällyttämällä vihapuheen vastaisuus peruskoulun opetussuunnitelman tärkeäksi lähtökohdaksi.
Melko eri mieltä
Kiusaamiseen ja lainvastaisuuksiin (mm. uhkailu) tietysti tulee puuttua ja mielestäni niiden määritelmät jo tuottavat sen verran hyvän turvan, että mitään uutta lähtökohtaa opetussuunnitelmaan ei tarvittaisi.

Lisäksi kritiikki (oli se sitten totuudenmukaista tai ei) väestöryhmiä koskien tulee olla sallittua. Kritiikkiä on hankala erottaa vihapuheesta, sillä vihapuheeseen kuuluu määritelmästä riippuen tietynlainen motiivi ja sen vain sanoja voi tietää.

En myöskään näe hyvänä, että hankalasti määriteltävän vihapuheen nojalla voitaisiin nostaa joitain kansanryhmiä erityisasemaan. Sen sijaan paksunahkaisuudesta olisi elämässä hyötyä yleensäkin, erityisesti Internetissä, jossa ei tekijöitä voisikaan aina saada kiinni. Ihmisillä tulisi olla "velvollisuus" olla loukkaantumatta.

Historiantuntien eurooppakeskeisyydestä voisi toki luopua. Se voisi parantaa suvaitsevaisuutta, mutta tehden sen tuputtamatta.

21. Minä myös olen valmis tinkimään tuntuvasti nykyisistä elintottumuksistani ja omista elämäntavoistani maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi.
Melko samaa mieltä.
Ainakin kasvihuonekaasupäästöjen suhteen olen jo nyt puolivälissä keskimääräisestä suomalaisesta. Mietin vähän väliä kyllä miten vähentää negatiivista vaikutustani ympäristöön.

22. Suomen on nostettava kehitysyhteistyön määrärahat 0.7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL).
Melko eri mieltä.
Kehitysyhteistyön rahanjakopuolesta olen epäilevä sen tehosta. Rahat voivat hyvinkin mennä korruptioon. Mielestäni pitäisi etsiä muita tehokkaampia keinoja, joita voisivat olla mm.:
* Emme aktiivisesti haittaisi köyhien maiden menestymistä maailmantaloudessa (EU:n maataloustukia on esimerkiksi tästä kritisoitu)
* Lakkauttaisimme patenttijärjestelmän suuryritysten taskuihin rahaa kähmivänä ja kehitystä estävänä järjestelmänä
* Tarjoamme tietoa ja teknologiaa ja neuvomme valmistamaan sitä

23. Suomalaisten kansainvälisesti toimivien yritysten vastuullisuus on varmistettava sitovilla sopimuksilla.
Melkein täysin samaa mieltä.

 

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien vaalikone

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Vielä on paljon tehtävissä sellaista, joka ei tarkoita leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. Vaaliteemoissani esittelen leikkauslistani.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää. (HS)
En osaa sanoa

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. (HS)
Täysin samaa mieltä
En usko, että ilmastonmuutos torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. (HS)
Jokseenkin samaa mieltä
En usko, että aikataulu on järkevä kaikille näille kolmelle sähköntuotantomuodolle. Ydinvoimalla tuskin ehdimme korvata noita, vesivoimalle ei hyviä paikkoja enää kunnolla löydy, biomassa tuottaa paljon päästöjä lyhyellä aikavälillä ja ilmastonmuutos pitäisi hoitaa "juuri nyt", ja muut uusiutuvat vaativat säätövoimaa ja ovat kalliita. Tavoitteeseen pitää toki pyrkiä, mutta epäilisin, että jo kivihiilestä luopuminen on tarpeeksi hankalaa tuolla aikataululla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. (HS)
Jokseenkin samaa mieltä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua. (HS)
Täysin samaa mieltä
Ruotsilla ei tee Ruotsin sekä joidenkin osien Suomesta lisäksi paljonkaan maailmalla, sillä se on vasta noin 93. puhutuin kieli. Suomen 320 kunnasta vain 31:ssä väestöstä on yli 1% ruotsinkielistä. Miksi muissa kunnissa silti pakotetaan oppimaan ruotsia? Opiskelijat tietävät tämän turhuuden, joten motivaatiota ei ole läheskään kaikilla. Aika on lisäksi rajallista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
En pidä tällaisesta holhousyhteiskunnasta. Pikemminkin pitäisi mennä perustulon suuntaan, mutta sen suuruus tietenkin määritellään sellaiseksi, että halukkaat töiden tekijät edelleen löytyvät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi. (HS)
En osaa sanoa

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. (HS)
Täysin samaa mieltä

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Mielestäni kunnilla pitää olla tässä asiassa itsemääräämisoikeus.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja. (HS)
En osaa sanoa
Työpaikat eivät ole itseisarvo, kuten ei myöskään talouskasvu. Siitä en osaa sanoa tällä hetkellä mitään, miten ehdotus vaikuttaisi kansalaisten onnellisuuteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin. (HS)
En osaa sanoa

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan. (HS)
En osaa sanoa

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa. (HS)
En osaa sanoa

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä. (HS)
Täysin samaa mieltä
Valtio saisi edelleen epäsuorasti vaikuttaa näihin hintoihin mm. säätämällä polttoaineiden verotuksesta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. (HS)
En osaa sanoa
Olen silti eron puolella, koska EU:ssa on niin paha demokratiavaje, että se ei ole arvopohjani mukainen ja sitä on hankala sen sisältä korjata. Aion ajaa erosta kansanäänestystä, mikäli pääsisin eduskuntaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. (HS)
Täysin samaa mieltä
Mielestäni pörssikeinottelijat pitäisi saada aisoihin ja rahoitusmarkkinaveron uskon tätä edistävän.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Mielestäni Venäjä on security dilemma -tilanteessa ja Suomen liittyminen Natoon pahentaisi tilannetta. Sotilasliittojen kasvattaminenhan oli yksi syistä ensimmäisen maailmansodan laajenemiseen noin suureksi. Sen sijaan meidän pitäisi kehittää pohjoismaista yhteistyötä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Se voisi olla perusteltua maanpuolustuksellisista näkökulmista, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ei vaan ole rahaa heitellä joka suuntaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa. (HS)
En osaa sanoa

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. (HS)
Täysin samaa mieltä
Eroa rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton välillä ei paljoa ole. Adoptoiminen vaatii jo pitkällisen arviointiprosessin adoptiovanhempien sopivuudesta. Lisäksi tutkimustieto ei vaikuttaisi tukevan haittavaikutuksia lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Sitä paitsi samaa sukupuolta olevilla on jo oikeus aikaisemmasta suhteesta tulleen lapsen adoptoimiseen, joten ulkoisen adoption salliminen samaa sukupuolta oleville pareille olisi pelkkää hienosäätöä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Kannatan laajaa itsemääräämisoikeutta kunnille, joten heillä pitää olla sananvaltaa tässä asiassa. Valtio toki voisi tarjota jonkinlaisen korvauksen, niin hyväksyminen ei lisäisi kuntien kuluja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. (HS)
En osaa sanoa

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. (HS)
En osaa sanoa
Listattuja arvoja on vain nuo kolme, mutta ne ovatkin esimerkkejä. Näitä arvoja pitäisi mielestäni arvioida yksitellen, eikä antaa kimppuna. Esimerkiksi uskonto on nykypäivänä vanhentunut arvo ja valtio tulisikin erottaa kirkosta. Isänmaa on myös vähän kyseenalainen, sillä emmekö ole kaikki maapallon asukkaita? Miksi ihmisiä pitäisi näin eritellä? Tosin edelleen väittäisin sen olevan ainakin hieman ajankohtainen arvo kun emme ole vielä valmiita parempaan, eli sen itse säilyttäisin vielä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. (HS)
En osaa sanoa

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. (HS)
En osaa sanoa

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Suuret on subjektiivinen käsite. Jonkinlaiset tuloerot ovat tosiaan hyödyllisiä, mutta ihmisarvoinen elintaso pitäisi olla jokaisella vähintään. Epäilisin, että Suomessa on nyt aika hyvässä tasapainossa tämä, mutta väliinputoajia pitäisi silti enemmän tukea perustulolla tai sen kaltaisella järjestelmällä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Jonkin verran tässä on sitäkin, että ne on vaan toteutettu liian raskaasti, mutta voi kysymyksessä olla jotain ideaakin. "Liian raskas" tosin on vähän subjektiivinen käsite myös. Oli miten oli, emme tiedä vielä varmaksi näin lyhyellä kokeilujaksolla. Itse epäilisin, että keinot löydetään säilyttää hyvinvointivaltio, jos poliittista tahtoa löytyy.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. (HS)
Jokseenkin eri mieltä
Aina voi löytää muuta mielekästä tekemistä ihmisille kuin talouden kasvattaminen, mutta toista maapalloa ei niin vain saada.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. (HS)
Täysin samaa mieltä

31. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä. (IS)
Jokseenkin eri mieltä
Työntekijöihin liittyvät suuret kustannukset Suomessa ovat työttömyysprosenttiemme suurin syy. Toinen syy ovat kannustinloukut. Ehkä vasta sitten voidaan edes miettiä sosiaalitukien väärinkäyttäjiä, mutta mikäli tuet haluamme säilyttää (ja todennäköisesti niin on), byrokratian lisääntyvät kustannukset olisivat suuremmat kuin väärinkäyttäjien ruotuunsaamisen tuottamat säästöt.

32. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen). (IS)
Täysin samaa mieltä

33. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt. (IS)
En osaa sanoa

34. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta. (IS)
Täysin samaa mieltä
Ehdottomasti nykyisin niin tekevätkin, mutta silti sääntelyä tarvitaan, koska markkinatalouden perusolettamukset eivät toteudu käytännössä: ulkoisvaikutuksia on, informaatio on epätäydellistä, ihmisten toimimiseen voidaan vaikuttaa ulkoisesti, jne. Säännöt ja lait paikkaavat näitä epäkohtia. Ongelma on, että sääntelymme on kehnosti tehtyä ja välillä (usein) varsin merkityksettömistä aiheista.

35. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta. (IS)
Jokseenkin eri mieltä
Kreikalla edelleen on tuotantovälineet. Talousjärjestelmä on vaan heidän vihollisensa, mutta se on ihmisten keksintöä, joten sitä voidaan muuttaa, tai sitten jatkaa leikkauksia. Ei ole meidän ongelmamme, että Kreikassa ei osata tehdä hyviä poliittisia päätöksiä. Läheisyysperiaatteeseen nimittäin kuuluu myös vastuu, ei vain vapaus. Jos jotain on Suomen tehtävä, niin velkojen maksuaikaa voidaan tosin ehkä pidentää.

36. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia. (IS)
En osaa sanoa

37. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta. (IS)
Jokseenkin eri mieltä

38. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto. (IS)
Jokseenkin samaa mieltä

39. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia. (IS)
En osaa sanoa
Osaltaan varmaan johtuukin, mutta korkeammat palkat myös tuovat ostovoimaa. Yksi vaihtoehto olisi helpottaa irtisanomista.

40. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen. (IS)
Täysin eri mieltä
Jos jokin yritys ei pysty omin päin pysymään pystyssä valtion asettamien sääntöjen, verotuksen ja muiden ohjailukeinojen puitteissa, se ei todennäköisesti ollut säilyttämisen arvoinen. Ja mikäli olikin, ohjailukeinot vaativat hienosäätöä eivätkä poikkeuksia.

41. Suomen pitäisi liittyä Natoon. (IS)
Jokseenkin eri mieltä
Mielestäni Venäjä on security dilemma -tilanteessa ja Suomen liittyminen Natoon pahentaisi tilannetta. Sotilasliittojen kasvattaminenhan oli yksi syistä ensimmäisen maailmansodan laajenemiseen noin suureksi. Sen sijaan meidän pitäisi kehittää pohjoismaista yhteistyötä.

42. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi. (IS)
Jokseenkin eri mieltä
Tuskin paljoa enempää kuin ennenkään. Venäjän hyökkäys tänne miltei vaatisi laajempaa eurooppalaista konfliktia ja vaikka Suomen valtaisikin varmaan aika helposti silloin, niin alueen hallussapito vaatisi sissisodankäynnin sietämistä.

43. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin. (IS)
En osaa sanoa

44. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista. (IS)
En osaa sanoa

45. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011. (IS)
Jokseenkin samaa mieltä
Ottawan sopimus kieltää vain henkilömiinat eikä kaikkia maamiinoja. Mutta saivartelut sikseen. Miina on kustannustehokas puolustusväline ja ne kartoitettaisiin Suomessa tarkasti eikä myydä ulkomaille tai käytetä rauhan aikana.

46. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa. (IS)
Täysin samaa mieltä

47. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti. (IS)
En osaa sanoa
Osaamisen jakaminen ja poliittinen dialogi ovat tärkeitä, mutta en ole niinkään vakuuttunut siitä, miten tehokasta rahan lahjoittelu on ja onko se valtion tai kansalaisten tehtävä.

48. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti. (IS)
Jokseenkin eri mieltä
Se voisi olla perusteltua maanpuolustuksellisista näkökulmista, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ei vaan ole rahaa heitellä joka suuntaan.

49. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea. (IS)
Jokseenkin samaa mieltä
Totta kai uhka on aina olemassa, mutta on otettava huomioon uhkan ja vaikutusten koko suhteessa vaikka sairauksiin tai luunmurtumiin puutteellisen katujen talvikunnossapidon vuoksi. Ylimitoitettuja vastatoimia ei pidä tehdä. Sanoisin jopa, että en ole lainkaan vakuuttunut, että yhtään mitään ylimääräisiä vastatoimia olisi järkevää tehdä.

50. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle. (IS)
Jokseenkin samaa mieltä

51. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.) (IS)
Täysin samaa mieltä
Holhousyhteiskunnasta on pyrittävä eroon. Sellaisten asioiden, joista ei merkittävää haittaa muille ihmisille tai luonnolle ole, ei tule olla kiellettyjä.

52. Suomi on hyvä maa. (IS)
Täysin samaa mieltä
Jos hyvällä tarkoitetaan parempi kuin puolet maista, niin siitä ei ole kiistelyä oikein millään mittareilla. Suomi on hyvä maa. Paras se tuskin juuri missään asiassa on, mutta lähellä useassa.

53. Lajittelen kaikki jätteet kotonani. (IS)
Täysin samaa mieltä
Ne jätteet, joihin kaupunki on järjestänyt keräyksen, lajittelen. Tämä ei siis lue mukaan muovia, jonka keruuseen ei Jyväskylässä löydy edes energiajätepistettä saati varsinaista muovinkierrätyspistettä.

54. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa. (IS)
Täysin samaa mieltä

55. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle. (IS)
Täysin samaa mieltä
Tämä on ihmisten oma päätös. Mitään painavaa moraalista syytä en pääsääntöisesti myöskään näe sille, koska kerjäläisten itsensä tai heidän yhteiskuntansa pitäisi huolehtia heidän toimeentulostaan.

56. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä. (IS)
Täysin eri mieltä
Vastaus riippunee vähän fiksuuden määritelmästä, sillä aivokuoren alueella kissoilla on miltei kaksi kertaa enemmän neuroneita kuin koirilla, mutta yleisesti ottaen koirilla on isommat aivot massaan verrattuna kuin kissoilla. Koirat ovat ainakin huomattavasti sosiaalisempia.

57. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää. (IS)
En osaa sanoa
Pettäminen parisuhteessa, politiikassa vai molemmissa? Lisäksi kannattavuus yksilölle voi olla eri asia kuin yhteisölle, joten kysymyksenasettelussa pitäisi tämä ottaa huomioon. Kysymykseen liittyy turhan paljon tuntemattomia muuttujia, joten vastaan "en osaa sanoa".

58. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin. (IS)
Jokseenkin samaa mieltä

59. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa. (IS)
Täysin eri mieltä

60. Raha tuo onnea. (IS)
Raha tuo onnea tiettyyn rajaan asti, jonka jälkeen lisääntyvä raha ei paljoa vaikuta enää onnellisuuteen.

 

MTV:n vaalikone

1. Veroja kokonaisuudessaan voidaan jopa hieman korottaa, jos sillä varmistetaan julkisten palveluiden taso

2. Progressiosta johtuen palkkaverotus on Suomessa liian ankaraa erityisesti keskituloa korkeammilla tuloilla

3. EU:n ja Yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus tulee saada voimaan mahdollisimman pian
Melkein täysin eri mieltä
Erityisen kriittinen olen sopimukseen todennäköisesti tulossa olevasta investointisuojasta, jolla ulkomaiset (rajoittuen niihin, kotimaisilla ei olisi pääsyä menettelyyn) yritykset voisivat kiertää kansalliset oikeusinstituutiot ja käyttää nk. välimiesoikeutta, joka on hyvin ongelmallinen oikeusinstituutio. Mikäli päätösehdotuksissa on yksikin kohta, jota en hyväksy, en sitä kannata, ja sama koskee TTIP:tä. Mikäli pääsen eduskuntaan, olisin vaatimassa kansanäänestystä siitä, hyväksyykö Suomi osaltaan TTIP:n ja toista siitä, että hyväksyykö Suomi osaltaan CETA:n (toinen samankaltainen sopimus, mutta solmitaan Kanadan eikä USA:n kanssa), mikäli ne ovat silloin vielä ajankohtaisia.

4. Omistusasumisesta saatavaa hyötyä verrattuna vuokra-asumiseen tulee verottaa
Täysin eri mieltä
Tällainen oli aikaisemmin nimellä "asuntotulon vero". Se korvattiin vuonna 1993 muiden hajanaisten kiinteistöihin kohdistuvien verojen kanssa kiinteistöverolla. Byrokratiaa tulisi vähentää, ei pääsääntöisesti lisätä, eikä jokaisesta pikkujutusta verotus ole ratkaisu. Jos rikkaiden verotukseen tahdotaan puuttua, niin laajempi ratkaisu nimeltään omaisuusvero olisi hyväksyttävä.

5. Hyväksyn ydinvoimaluvan myöntämisen venäläisen Rosatomin toimittamalle voimalalle
Täysin samaa mieltä
En usko, että ilmastonmuutos torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

6. Työehdot ja palkat pitäisi sopia paikallisesti ilman keskusjärjestöjä

7. Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia

8. Erityisesti palvelusektorilla tulisi sallia nykyistä matalampi palkkataso työllisyyden turvaamiseksi
Melko samaa mieltä
Kysymys on sikäli harhaanjohtava, että Suomessa ei ole käytössä vähimmäispalkkaa lakiin kirjattuna niin kuin se monissa muissa maissa ymmärretään, vaan vähimmäispalkat määritetään työehtosopimuksissa jokaiselle alalle erikseen.

Sanon kuitenkin mielipiteeni siitä, miten asia voisi mielestäni työehtosopimuksissa olla, vaikka se ei kuulukaan kansanedustajan toimenkuvaan. Matalamman palkkatason ohella tulisi vastaavasti työtuntien määrä olla vähäisempi. Tuntipalkkoja en lähtisi kuitenkaan vähentämään.

9. Ns. nollasopimukset, joissa työntekijä tulee töihin tarvittaessa ja joissa ei ole takuupalkkaa ilman työtunteja, tulee kieltää
Melko eri mieltä
Valtion ei mielestäni tule holhota tässäkään asiassa liiallisesti. Joustavaa säätötyövoimaa on ihan hyödyllistä olla olemassa työnantajille, mutta säännöt voisivat olla selkeämmät.

Ensinnäkin työehtosopimukset tulisi ulottaa tälle alueelle. Toisekseen näin joustavassa työssä tulisi työntekijällä olla esim. oikeus kieltäytyä työkeikasta (TTT-sopimuksissa ainakin jo on nyt).

Lisäksi kun perustulo on käytössä, ihmisten tarve varmaan ja säännölliseen työhön on vähäisempi. Perustulo myös antaisi neuvotteluvaraa, eli niiden, joille tällaiset sopimukset eivät sovi, ei tarvitse niitä ottaa vastaan.

10. Yksityisten terveydenhuoltopalveluiden on jatkossakin oltava olennainen osa suomalaista terveydenhuoltoa.
Melko samaa mieltä
Yksityiset terveydenhuoltopalvelut täydentävät julkisia.

11. Lapsilisää on maksettava kaikille perheille tuloihin katsomatta
Melko samaa mieltä
Verotuksen progressiossa tuloerot otetaan jo huomioon riittävästi. Tukipuolelta mielestäni byrokratiaa tulisi pikemminkin vähentää, ei lisätä. Tarveharkinta tekisi työnteosta edelleen kannattamattomampaa.

12. Yhteiskunnan tulee panostaa enemmän vanhusten kotihoitoon kuin laitoshoitoon
En samaa enkä eri mieltä
Molempia tarvitaan. Kotihoito tulee käsittääkseni halvemmaksi yhteiskunnalle ja vanhuksilla on siinä oma koti. Huonoja puolia ovat, että hoitajista on pahaa pulaa, koska matkat hoitopaikkojen välillä ovat niin pitkiä; mahdollinen yksinäisyys; sekä että apua ei ole saatavilla nopeasti.

Laitoshoidon isoin etu on, että onnettomuuksien sattuessa ei joudu odottamaan läheskään niin pitkään.

13. Oppivelvollisuusiän nostaminen on hyvä keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä
Melko eri mieltä
En usko, että syrjäytymisen ehkäisemiseen se on ainakaan hintatehokas keino. Syrjäytyminen on sen verran monimutkainen ilmiö. Kun toinen kotimainen kieli saadaan poistettua sitä tarvitsemattomien kuntien opetussuunnitelmista, aikaa vapautuu jonkin verran lisää muulle opetukselle, joten aikakaan ei ole oikein peruste oppivelvollisuusiän nostamiselle ainakaan vielä.

14. Postin jakeluvelvollisuuden tulee jatkossakin koskea viittä päivää viikossa joka puolella Suomea
Melko eri mieltä
19.2. Kauppalehden verkkolehdessä sanottiin: "Postin arvion mukaan kirjevolyymin määrä puolittuu viidessä vuodessa."
Voi hyvinkin olla, että postin jakeluvelvollisuutta voitaisiin vähentää joko seuraavalla tai sitä seuraavalla hallituskaudella. Kenties postia voitaisiin jatkossa jakaa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, jolloin pitkiä taukoja ei tulisi jakeluun. Posti saa tietysti halutessaan jakaa useamminkin. Esimerkiksi päivittäin ilmestyvien lehtien jakelussa tämä voisi tulla kyseeseen.

15. Kerjääminen tulee kieltää
Melkein täysin eri mieltä
Tällainen kielto on sananvapauden kanssa ristiriidassa, ei korjaa itse taustalla olevia ongelmia ja tuottaa lisää velvoitteita poliisille. Lisäksi kieltoa olisi hankala valvoa.

Edes aggressiivisen kerjäyksen kieltäminen ei vaikuttaisi tarpeelliselta. Järjestyslaissa on jo nykyisin kielletty yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla.

16. Moraalin ja perinteisten arvojen heikentyminen Suomessa huolestuttaa minua
Täysin eri mieltä

17. Suomen pitää vähentää kehitysmaiden auttamista
En samaa enkä eri mieltä
Kehitysyhteistyön rahanjakopuolesta olen epäilevä sen tehosta. Rahat voivat hyvinkin mennä korruptioon. Mielestäni pitäisi etsiä muita tehokkaampia keinoja, joita voisivat olla mm.:
* Emme aktiivisesti haittaisi köyhien maiden menestymistä maailmantaloudessa (EU:n maataloustukia on esimerkiksi tästä kritisoitu)
* Lakkauttaisimme patenttijärjestelmän suuryritysten taskuihin rahaa kähmivänä ja kehitystä estävänä järjestelmänä
* Tarjoamme tietoa ja teknologiaa ja neuvomme valmistamaan sitä

En ole myöskään vakuuttunut siitä, onko rahallinen kehitysapu valtion tai kansalaisten tehtävä.

18. Alkoholimainonnan rajoitteiden tiukentaminen on esimerkki liiallisesta sääntelystä
Täysin samaa mieltä
Tämä on toki jälkiviisautta, mutta ongelmallista on, että yleisellä paikalla ei saa olla edes epäsuoraa alkoholimainontaa. Perustelut olivat myös hatarat sille, että ulkomainonta lisäisi nuorten alkoholinjuontia. Tuskin he kalliita brändejä, jotka mainonnan kohteena yleensä ovat, juovat.

Sellaisen alkoholimainonnan kieltäminen, joka perustuu markkinointiarpajaisiin, kilpailuihin ja pelaamiseen tai kuluttajien tuottamaan tai jakamaan sisältöön, on myös täysin ylireagoivaa. Tuo sosiaalisen median rajoitus on periaatteellisestikin jo mielestäni väärin.

Koko hallituksen esitys on tietysti myös sananvapauden kannalta vähän rajan vetoa. Jo tämä voisi olla syy siihen, että olisin äänestänyt vastaan tai vähintään tyhjää.

19. Suomen tulee liittyä NATO:n jäseneksi
Jokseenkin eri mieltä
Mielestäni Venäjä on security dilemma -tilanteessa ja Suomen liittyminen Natoon pahentaisi tilannetta. Sotilasliittojen kasvattaminenhan oli yksi syistä ensimmäisen maailmansodan laajenemiseen noin suureksi. Sitä paitsi, Naton hyödyt Suomen puolustuksessa ovat vähintäänkin kyseenalaiset. Sen sijaan meidän pitäisi kehittää pohjoismaista yhteistyötä.

20. Suomen tulee olla mukana EU:n pakotelinjassa Venäjää vastaan
En samaa enkä eri mieltä

21. Venäjä on sotilaallinen uhka Suomelle
Hieman eri mieltä
Nähdäkseni tarvittaisiin laajempi yleiseurooppalainen konflikti, että Venäjä hyökkäisi Suomeen. Eiköhän Venäjä tosin Suomen valloittaisi, jos hyökkäisi, mutta tätä eivät mitkään sotilasliitot muuta. Lisäksi valloittajat joutuisivat kärsimään sissisodankäynnistä.

22. Suomen viranomaisille on sallittava laajemmat oikeudet verkko- eli kybertiedusteluun
Täysin eri mieltä
Luonnollisten henkilöiden yksityisyys on yksi vaaliteemojeni pääkohdista.

23. Jos Ukrainan koskemattomuus voidaan taata vain länsimaiden aseavulla, Suomen tulee tukea tätä
Melkein täysin eri mieltä
En mene ehdottomuuksiin, koska ikinä ei tiedä miten tilanne kehittyy, mutta mielestäni Suomen ei tulisi välillisestikään sotilaallisesti osallistua tähän konfliktiin.

24. Valitsen kaupassa luomuvaihtoehdon, vaikka se maksaisi muita tuotteita enemmän
Täysin eri mieltä
Olen lähes vakaumuksellinen hinnan mukaan ostaja. Oikeastaan kaikki, joka tuottaa päästöjä myös kasvattaa hintaa: kuljetus, kasvukauden ulkopuolella kasvihuoneissa kasvatus, suurempi jalostusaste (myös liha on tyypillisesti kasviksia kalliimpaa), jne. Muita kuluttajille näkyviä numeraalisia mittareita ei tällä hetkellä olekaan kuin hinta, joten ainoat muut tavat tehdä eettisiä ostopäätöksiä olisivat merkit, jotka usein perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eivät ole täten luotettava vertailukeino; sekä oma asioista selville ottaminen, joka on ihan liikaa vaadittua kuluttajilta. Mielestäni valtion tulisi huolehtia, että epäeettisimmät tuotteet eivät edes pääsisi kauppoihin tai ainakin tarjota helppokäyttöisiä vertailukeinoja kuluttajille.

Luomun kohdalla olen myös kriittinen ylipäätään sen järkevyydestä. Luomutuotanto kuluttaa ainakin enemmän tilaa kuin tavallinen ja tämä myös lisää sen energiankulutusta. Kumpi sitten jää voitolle on asia, jota en tässä yhteydessä yritä perustella.

25. Maatalouden päästöjä pitäisi vähentää nykyistä tehokkaammin, jotta Itämeren ja sisävesistöjen tila paranisi
Lähes täysin samaa mieltä

26. Suomi on liian innokas toteuttamaan EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita
Melko eri mieltä
Joissakin asioissa tietysti, kuten vaikka energiansäästölamput, mutta meillä on vain yksi maapallo, joten ympäristö- ja ilmastoasiat ovat välttämättömyys saada kuntoon.

27. Uusiutuviin energiamuotoihin tulee panostaa voimakkaasti, vaikka se olisi kallista
Hieman eri mieltä
IPCC:n katsaus uusiutuvan energian mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa (SRREN, 2011) toteaa, että yksin uusiutuvat eivät luultavasti mitenkään riitä, vaikka energiankulutus saataisiin pidettyä aisoissa odotettua paremmin. Näiden skenaarioiden mediaaniarvoksi uusiutuvien osuudelle energiankulutuksesta saatiin vain vajaa neljännes vuodelle 2050 arvioidusta keskimääräisestä energiankulutuksesta.

Ilmastonmuutosta siis tuskin torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

28. Suomen maapinta-alasta on suojeltu noin 10 prosenttia. Jos suojelua lisätään, se tulee toteuttaa vain vapaaehtoisin keinoin

29. Ruotsin kielestä on tehtävä vapaaehtoinen kouluaine
Melkein täysin samaa mieltä
Ruotsilla ei tee Ruotsin sekä joidenkin osien Suomesta lisäksi paljonkaan maailmalla, sillä se on vasta noin 93. puhutuin kieli. Suomen 320 kunnasta vain 31:ssä väestöstä on yli 1% ruotsinkielistä. Miksi muissa kunnissa silti pakotetaan oppimaan ruotsia? Opiskelijat tietävät tämän turhuuden, joten motivaatiota ei ole läheskään kaikilla. Aika on lisäksi rajallista. Toki ruotsinkielistenkin pitää saada palvelunsa, mutta heitä palvelisivat motivoituneet vapaaehtoisesti ruotsia opiskelleet. Tuonnin kannalta Venäjä ja Saksa ovat tärkeämpiä kuin Ruotsi, ja vienti näihin on vain vähän vähemmän kuin Ruotsiin. Lisäksi englannin kielikin toimii oli lähes mikä tahansa maa kyseessä.

30. On koko Suomen etu että Helsinkiä ympäröivää ns. metropolialuetta kehitetään muuta Suomea voimakkaammin

31. Keskiolutta tulee voida ostaa vain Alkosta
Melkein täysin eri mieltä
En tahdo holhousyhteiskuntaa.

32. Uskon Maan ulkopuoliseen älylliseen elämään
Täysin samaa mieltä
Olisi tilastollisesti katsottuna hyvin epätodennäköistä, että missään kohtaa maailmankaikkeutta ei muuta älyllistä elämää kuin ihminen olisi.

Saivarrellen voisi jopa sanoa, että ISS:llä on jo nyt Maan ulkopuolista älyllistä elämää.

Eläinpoliittinen vaalikone

Oletko muuttanut eläinperäisten tuotteiden kulutustasi eläinsuojelullisista syistä? Valitse ruokavaliotasi parhaiten kuvaava vaihtoehto:
En ole tehnyt ruokavaliossani muutoksia eläinsuojelullisista syistä tai vähentääkseni lihankulutusta.

1. Eläinten paikalleen kytkeminen tulee kieltää.
Lähes täysin samaa mieltä.

2. Porsaiden kirurginen kastrointi ja vasikoiden nupoutus ilman toimenpiteen aikaista kivunpoistoa ja riittävää jälkikivunhoitoa tulee kieltää.
Lähes täysin samaa mieltä.

3. Turkistarhaus tulee kieltää siirtymäajalla myös Suomessa.
Melko samaa mieltä.
Hyväksyn turkistarhauksen sillä varauksella, että sen vaatimuksia tiukennetaan.

4. Suomen tulee laatia konkreettinen toimintasuunnitelma eläinkokeiden vähentämiseksi ja tuskallisimpien eläinkokeiden lopettamiseksi vähitellen kokonaan.
En samaa enkä eri mieltä
Eläinkokeet ovat tärkeitä lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämisessä. Tuskallisimpien eläinkokeiden lopettaminen vähitellen kokonaan voisi kyllä olla tavoiteltavaa.

5. Koirien ja kissojen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin tulee olla pakollista.
En samaa enkä eri mieltä

6. Villieläinten käyttö sirkuksissa, delfinaarioissa ja muussa vastaavassa viihdekäytössä tulee kieltää kokonaan.
En samaa enkä eri mieltä

7. Suomeen tulee luoda valtion kustannuksella maan kattava loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoverkosto.
Melko eri mieltä
Kuulostaa kalliilta. Jos loukkaantumiset ovat ihmisten aiheuttamia, niin ehkä sitten, mutta yleensä luonnonvaraisten eläinten pitäisi pärjätä omin päin.

8. Kasvisperäisen ruoan osuutta suomalaisten ruokavaliossa tulee lisätä erilaisin ohjauksellisin keinoin.
Melko samaa mieltä
Jos tarpeeksi vähän byrokratiaa aiheuttava tapa löytyy, niin voin kannattaa tätä.

 

Taivas+Helvetti vaalikone/lupauskone

En vastannut kysymyksiin, joten tätä ei välttämättä edes julkisteta, mutta laitoin seuraavan esittelytekstiin:
Vaaliteemani ovat sen verran erikoiset, että en oikein pysty tekemään lupauksia aktiivisesti ajaa jotain, koska se ei välttämättä ole edes minun käsissäni. Ja vaikka olisi, en pysty tekemään aloitteita kuin tarkoin rajatuista aiheista. Koska olen jo näin käteni sitonut, en vastaa vaalikoneeseen.
Ja sitten luettelin vaaliteemani.

 

Kristillinen vaalikone

Suoraan sanottuna en viitsinyt vaivautua käyttämään tähän kallista aikaani paljonkaan, vaan kopioin vastaukset lähes suoraan tästä blogikirjoituksesta, jossa ovat myös perustelut: http://ollimarkkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/190988-kristittyjen-vaalik...

 

Auto- ja liikennealan vaalikone

1. Uuden auton hankinnan yhteydessä maksettavasta autoverosta tulee luopua kokonaan tai osittain ja verotusta pitää muuttaa käyttöön perustuvaksi.
Lähes täysin samaa mieltä
Autovero haittaa autokannan uudistumista energiatehokkaampiin. Veronkorotuksia käyttöön luonnollisesti tarvitaan paikkaamaan vähentyvät verotulot.

2. Auton hankinnan yhteydessä maksettava autovero ja vuotuinen ajoneuvovero pitää korvata uudella, aikaan, paikkaan ja matkaan sidotulla nk. kilometriverolla.
Täysin eri mieltä
Vastakkainasettelussa pitäisi mielestäni pikemminkin olla polttoainevero (tai jonkinlainen päästökauppa tai hiilivero) ja kilometrivero. Polttoaineverolla verotetaan todellista kulutusta eikä teoreettista. Isoin syy kilometriveron vastustukseeni tosin ovat satelliittipaikannuksen tuomat yksityisyysongelmat.

Polttoaineverokin pystyttäisiin tekemään alueelliseksi haluttaessa. Tälle tosin asetan seuraavat ehdot: alueiden tulee olla tarpeeksi portaattomia ja veron alentua niin hitaasti paikasta toiseen, että ei kannata pidemmältä hakea polttoainetta.

3. Erittäin vähäpäästöisten autojen (esim. sähköautot) yleistymistä tulisi ensivaiheessa edistää esim. verokannustein
Hieman samaa mieltä
Uskon ennemmin jonkinlaiseen päästöjen verotukseen (polttoainevero tai jonkin sortin päästökauppa tai hiilivero), mutta olen silti avoin ajatukselle tuista.

4. Nykyisen tieverkon riittävä rahoitus on turvattava ennen päätöksiä uusista liikennehankkeista.
Melko samaa mieltä
Riippuu varmaan siitä, mikä on tämä riittävä rahoitus, sekä liikennehankkeesta. Pyöräilyyn mielestäni voitaisiin panostaa enemmän.

5. Erinomaisen Euro NCAP -törmäystestin tuloksen tai tiettyjen turvavarusteiden pitäisi alentaa auton veroja, kuten Tanskassa
Lähes täysin eri mieltä
Eivätköhän kuluttajat näe ne törmäystestien tulokset ja turvavarusteet itsekin jostain. Tai jos eivät, niin siitä voitaisiin säätää lailla. Lisää tukiviidakkoa ei mielestäni tarvita asian ohelta.

6. Rajoittimella varustetut henkilöautot tulisi sallia vaihtoehtona mopoautoille.
Lähes täysin samaa mieltä
Nekö ovat kiellettyjä nyt? Ihmetyttää, miksi olisi kielletty, mutta selvältä esimerkiltä liikasääntelystä vaikuttaisi minusta.

7. Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tulisi mahdollistaa ajokortin teoriaosuuteen vaadittava opetus valinnaisena aineena.

8. Henkilöauto on Suomessa välttämätön liikkumisen väline.
Hieman samaa mieltä
Valitettavasti, kun on niin paljon harvaan asuttuja alueita. Kaikkialla ei tietenkään ole, jonka takia en ole tätä enempää samaa mieltä.

9. Suojateiden määrää taajamissa tulisi vähentää.
Täysin eri mieltä
Kevyestä liikenteestä ei tule missään nimessä leikata tai sitä hankaloittaa.

10. Liikennevalvontaa taajamissa tulisi lisätä.

 

Ylen ehdokaskone

Miksi juuri sinut kannattaisi valita eduskuntaan?
Ryhmäkuri ei ole rajoittamassa toimintaani. Ajan suoraa demokratiaa Sveitsin mallin mukaan. Rajaan toimintani vaaliteemoissani, jolloin äänestäjä tietää etukäteen, mitä tekisin eduskunnassa.

Vaalilupaus 1: Ajan suorempaa demokratiaa.
Vaalilupaus 2: Pyrin toiminnassani avoimuuteen ja kansalaisten osallistuvuuteen.
Vaalilupaus 3: Toimin vaaliteemojeni mukaisesti.

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa
Jokseenkin eri mieltä
Kysymyksenasettelu johtaa ajattelua sikäli harhaan, että työhön pääsy on se hankala asia, johon tulisi puuttua. Nykyisenlaisen sosiaaliturvan väärinkäytösten kitkeminen entisestään luultavasti vaan tuottaisi tappiota lisääntyvän byrokratian muodossa.

Elämiseen riittävää sosiaaliturvaa eli käytännössä siis perustuloa lisäksi tulisi pikemminkin katsoa perusoikeutena. Teknologinen työttömyys, liian kireät työehdot, kireä verotus ja sääntely ovat vieneet työpaikat. Näitä kaikkia ei haluta tai edes voi korjata. Jotta työelämän ulkopuolelle väistämättä jäävät ihmiset saisivat elää ihmisarvoista elämää, tarvitaan vähän byrokratiaa aiheuttava ja kattava sosiaaliturva, perustulo.

Nykyisen sosiaaliturvan kannustinloukut myös tekevät työnteosta kannattamatonta. Miksi kukaan haluaisi tehdä töitä, jos hyötyy siitä esimerkiksi vain 10% palkan suuruudesta?

Lisäksi esimerkiksi yrittäjillä, taiteilijoilla, vapaaehtoistyötä tekevillä ja opiskelijoilla on nykyisin heikko asema, vaikka tekevätkin yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä toimia. Työelämään kuuluminen on itse asiassa varsin mielivaltainen perustelu ihmisten "hyödyllisyyden" mittaamiselle.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.
Täysin samaa mieltä
Kauppiaat tietävät itse parhaiten, milloin kannattaa pitää kauppojaan auki. Nykykäytäntö on yli-innokasta sääntelyä.

3.  Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.
Täysin samaa mieltä
Uskon, että jokin perustulon kaltainen järjestelmä tulee olemaan tulevaisuudessa välttämätön teknologisen työttömyyden takia. Nykyisessä sosiaaliturvassa on väliinputoajia ja kannustinloukkuja, joita ei perustulossa olisi. Työnteko olisi aina kannattavaa, yrittäjillä olisi jokin fallback, ihmisiä ei rasitettaisi byrokratialla ja työntekijöillä olisi parempi neuvotteluvara. Perustulon lisäksi tarvitaan ainakin lapsilisä ja varmaan jokin harkinnanvarainen lisä, sekä luultavasti asumistuki. Perustulo tulisi suhteuttaa niin, että sillä voisi elää ihmisarvoista elämää, mutta ei saada "parasta". Esimerkiksi Helsingissä asumisen ei tulisi olla "ihmisoikeus", vaan esimerkiksi työntekijät voivat palkallaan kustantaa asumisen siellä ja yliopistossa käyvät voivat asua opiskelija-asunnoissa. Perustulokokeilua tai monta alueellista kokeilua kannatan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.
Jokseenkin eri mieltä
Valtion ei mielestäni tule holhota tässäkään asiassa liiallisesti. Joustavaa säätötyövoimaa on ihan hyödyllistä olla olemassa työnantajille, mutta säännöt voisivat olla selkeämmät.

Ensinnäkin työehtosopimukset tulisi ulottaa niin kutsuttujen nollatyösopimusten alueelle. Toisekseen näin joustavassa työssä tulisi työntekijällä olla esim. oikeus kieltäytyä työkeikasta (TTT-sopimuksissa ainakin jo on nyt).

Lisäksi kun perustulo on käytössä, ihmisten tarve varmaan ja säännölliseen työhön on vähäisempi. Perustulo myös antaisi neuvotteluvaraa, eli niiden, joille tällaiset sopimukset eivät sovi, ei tarvitse niitä ottaa vastaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

6. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

7. Ruoan verotusta on varaa kiristää.
Jokseenkin eri mieltä
Ruuan verotus vaikuttaa suhteellisesti eniten köyhiin. Heitä sitten jouduttaisiin tukemaan entistä enemmän muilla tavoilla, jos ruuan verotusta kiristetään.

8. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.
Jokseenkin samaa mieltä
Ensisijaista olisi saada yrityksille kannattavaa ottaa työntekijöitä. Noin 9% työttömyys plus varmaan jotain saman verran tempputyöllistettyjä on ihan liikaa.

Turhasta sääntelystä luopuminen sekä Tanskan mallisen joustoturvan suuntaan meneminen ovat tähän keinoja. Lisäksi perustulo poistaisi kannustinloukkuja, antaisi työnhakijoille neuvotteluvaraa ja takaisi yrittäjille ikuisen starttirahan.

Leikkauksia voitaisiin mielestäni tehdä etenkin hallinnosta ja byrokratiasta. Leikkauslista löytyy vaaliteemoistani.

9. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

10. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Jokseenkin eri mieltä
Tasokkaista sosiaali- ja terveyspalveluista pyrin pitämään kiinni.

11. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.
Jokseenkin eri mieltä
Nähdäkseni tarvittaisiin laajempi yleiseurooppalainen konflikti, että Venäjä hyökkäisi Suomeen. Eiköhän Venäjä tosin Suomen valloittaisi, jos hyökkäisi, mutta tätä eivät mitkään sotilasliitot muuta. Lisäksi valloittajat joutuisivat kärsimään sissisodankäynnistä.

12. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

13. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

14. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

15. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.
Täysin eri mieltä

16. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

17. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.
Täysin samaa mieltä
Sääntöjen toki pitäisi olla selkeitä niin, että päätös on tosiasiallisesti myös eutanasiaan menevän käsissä ja se ei ole hetken mielijohde. Painostus täytyy pyrkiä estämään mahdollisimman hyvin. Parantumattomasti sairaisiin rajaus voisi olla näin aluksi, mutta mielestäni mikäli ratkaisemattomia ongelmia ei ilmene, niin pitkällä aikavälillä eutanasia voitaisiin laajentaa jonkinlaiseksi yleiseksi vapaudeksi. Olen nimittäin sitä mieltä, että ihmisten pitää elämänsä lisäksi pystyä päättämään myös kuolemastaan.

18. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

19. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.
Jokseenkin eri mieltä
Vaikka periaatteessa tällaista voi perustella lasten oikeuksilla, tässä talouden tilanteessa en katso sitä järkeväksi. Valvontaa ei tule ainakaan lisätä. En myöskään lähtökohtaisesti pidä holhoavista toimista yhteiskunnalta, jonka takia myös suhtaudun tähän varauksella.

20. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

21. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.
Jokseenkin samaa mieltä
Kansalaisille tuskin on merkitystä sillä, mikä taho terveyspalvelut tuottaa.

22. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.
Täysin samaa mieltä
Meillä on vain yksi maapallo. Varaa ei yksinkertaisesti ole pelata uhkapeliä ilmastolla ja ympäristöllä.

23. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

24. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

25. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

26. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.
Jokseenkin eri mieltä
Tutkimustietoon perustuva yleistys on, että opetusryhmän koon pienentämisellä on vähäinen vaikutus oppimistuloksiin. Ratkaisevaa on kattava ja asiantunteva opetustarjonta.

27. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.
Kyllä

28. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.
Kyllä
En usko, että ilmastonmuutos torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

29. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

30. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.
Ei

31. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

32. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.
Kyllä
Ruotsilla ei tee Ruotsin sekä joidenkin osien Suomesta lisäksi paljonkaan maailmalla, sillä se on vasta noin 93. puhutuin kieli. Suomen 320 kunnasta vain 31:ssä väestöstä on yli 1% ruotsinkielistä. Miksi muissa kunnissa silti pakotetaan oppimaan ruotsia? Opiskelijat tietävät tämän turhuuden, joten motivaatiota ei ole läheskään kaikilla. Aika on lisäksi rajallista. Toki ruotsinkielistenkin pitää saada palvelunsa, mutta heitä palvelisivat motivoituneet vapaaehtoisesti ruotsia opiskelleet. Tuonnin kannalta Venäjä ja Saksa ovat tärkeämpiä kuin Ruotsi, ja vienti näihin on vain vähän vähemmän kuin Ruotsiin. Lisäksi englannin kielikin toimii oli lähes mikä tahansa maa kyseessä.

33. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

34. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

35. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

36. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Jokseenkin samaa mieltä
Hyvä tavoite kai tuokin on, mutta pikemminkin uuden bioenergiakapasiteetin lisäämistä tulisi rajoittaa sen takia, että tutkimustuloksista on pääteltävissä, että metsätähteiden ja etenkin vielä kasvavan puun polttamisesta saatavat hiilidioksidisäästöt tulevat liian hitaasti verrattuna niihin tavoitteisiin, joita EU on asettanut ja joihin Suomi on sitoutunut. Nykyiset voimalat saavat kyllä toimia, mutta uusilla tulisi korvata kivihiiltä käyttäviä laitoksia.

37. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

38. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.
Täysin samaa mieltä
Noudatan vaaliteemojani. Muissa asioissa löytyy täältä tietoa siitä, miten katson eri sanomisteni minua sitovan: http://mikkomerikivi.org/muita-sitoumuksiani-vaalikonevastauksia-ja-kyse...

 

Lännen Median vaalikone

1. Palkoista ja työehdoista pitää sopia nykyistä enemmän paikallisesti yrityksissä.

2. Työn tuottavuuden lisäämiseksi tulee (valitse kolme tärkeintä)
Parantaa työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksia
Työnteon intensiivisyyden lisäys aiheuttaisi vaan lisää stressiä, vaikeuttaisi töiden löytämistä työttömille ja tekisi töihinmenosta vielä vastenmielisempää syrjäytymisriskissä oleville. Sellaiset ehdotukset ovat iso askel taaksepäin.

Kouluttautumismahdollisuudet taas ovat ihan OK idea, paras ainakin vaihtoehdoista. Kallis voi olla, mutta pätkätyöllistyvässä yhteiskunnassamme tarvitsemme lisää koulutusmahdollisuuksia. Tässä tietysti tulee tehdä arvioita hyödyistä ennen kuin tehdään mitään typerää.

Työeläkkeen ikärajan nostaminen on seuraavaksi paras vaihtoehto, mutta tämäkin riippuu sen ikäisten työkyvystä. En osaa tällä hetkellä sitä arvioida, joten jätin valitsematta.

3. Työllisyyden parantamiseksi tulee (valitse kolme tärkeintä)
Sallia työntekijän nykyistä helpompi irtisanominen, lyhentää työaikaa nykyisestä

4. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston saa puolittaa 250 päivään, jos samalla kaikki (myös työttömyyskassoihin kuulumattomat) pääsevät ansiosidonnaisen piiriin.
Melko samaa mieltä
Mikäli julkisen sektorin rahoilla maksetaan työttömyysturva, niin se tulisi ulottaa kaikille.

5. Hallituksessa tulee olla mukana seuraavat puolueet (valitse enintään kolme)

6. Ministerin pitää sitoutua hoitamaan tehtäväänsä koko hallituskauden ajan.
Melkein täysin samaa mieltä

7. Lapsilisät pitää poistaa hyvätuloisilta perheiltä.

8. Suomi voi velkaantua lisää, jos velkarahalla saadaan luotua talouskasvua ja työpaikkoja.
Melko eri mieltä
Mikäli velkaelvytys ei onnistukaan, syntyy talouteen kupla. Pitää olla hyvin varovainen tässä asiassa.

9. Valtion täytyy pystyä tarvittaessa pakottamaan kunnat liitoksiin.
Melkein täysin eri mieltä
Kannatan kuntien vahvaa itsemääräämisoikeutta.

10. Perintö- ja lahjavero pitää poistaa
Melkein täysin eri mieltä
Mielestäni perintövero on moraalisesti oikeutettu mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamiseksi. Enitenhän perintöveroa kerätään rikkaimmilta.

Lisäksi lahjat ja perinnöt mahdollistavat laiskuuden. Kansakuntien vauraus ja hyvinvointi perustuu kuitenkin työhön.

Valtaosa perillisten joukosta ei edes joudu maksamaan perintöveroa laisinkaan. Heidän perintöverotuksessa vahvistetun perintönsä arvo on siis alle 20 000 euron verotusrajan.

Perintö- ja lahjaveron tuotto oli vuonna 2013 liki 650 miljoonaa. Mikäli vero poistettaisiin, valtion tulonmenetys olisi kerättävä muilla veroilla.

11. Valtion taloustilannetta on parannettava mieluummin kulutusveroja (esim arvonlisävero, polttoainevero, tupakkavero) korottamalla kuin tuloverotusta kiristämällä.
Melko samaa mieltä
Mieluumpi vaihtoehto kai kulutusverot ovat, sillä niillä voi iskeä haitallisiksi katsottuihin toimintatapoihin, mutta vielä mieluummin taloustilannetta parantaisin hallintoa ja byrokratiaa leikkaamalla, sekä työllisyyden parantamisella ja yrittämistä helpottamisella.

12. Kauppojen ja muiden palveluyritysten pitää saada itse päättää aukioloajoistaan.
Täysin samaa mieltä
Kauppiaat tietävät itse parhaiten, milloin kannattaa pitää kauppojaan auki. Nykykäytäntö on yli-innokasta sääntelyä.

13. Asiakkaan pitää voida valita esimerkiksi palvelusetelillä, hankkiiko hän sosiaali- ja terveyspalvelunsa julkiselta vai yksityiseltä palveluntuottajalta.

14. Suomen pitää liittyä Natoon alkavalla vaalikaudella.
Melko eri mieltä
Venäjä on nähdäkseni tuollaisessa security dilemma -tilanteessa, jossa koko maailma oli ennen ensimmäisen maailmansodan alkua ja jota pidetään sen syttymisen yhtenä syynä. Venäjä näkee Naton laajentumisen ihan ymmärrettävästi uhkaksi itselleen, ja näin ajatellen koko Euroopan eikä vaan Suomen turvallisuutta vaikuttaisi järkevimmältä olla kärjistämättä tilannetta entisestään liittymällä Natoon. Sitä paitsi, Naton hyödyt Suomen puolustuksessa ovat vähintäänkin kyseenalaiset.

15. Suomen viranomaisten tekemää verkkovalvontaa ei voi hyväksyä, vaikka se voisi estää verkkovakoilua ja -hyökkäyksiä.
Melkein täysin samaa mieltä
Ainoastaan sellaisilla tavoilla, joilla suomalaisten yksityisyyttä ei millään tavalla ja takuuvarmasti heikennetä, ja yksittäisten tapausten valvonnalle on vahvat oikeudelliset perusteet, tämä voi olla hyväksyttävää.

16. Venäjän joukkojen lisääminen Suomen rajan tuntumassa on Suomelle merkittävä turvallisuusuhka.
Melko eri mieltä
Venäjän hyökkäys tänne miltei vaatisi laajempaa eurooppalaista konfliktia ja vaikka Suomen valtaisikin varmaan aika helposti silloin, niin alueen hallussapito vaatisi sissisodankäynnin sietämistä.

17. Suomen ja Ruotsin pitää solmia keskenään puolustusliitto.
Melko samaa mieltä

18. Suomalaisten osallistuminen kansainvälisiin sotilastehtäviin lisää terrorismin uhkaa Suomessa.
Melkein täysin eri mieltä
En pitäisi tätä merkittävänä syynä osallistumattomuuteen, johon en tässä ota sen kummemmin kantaa, vaikka se lisäisi uhkaa. Suomessa kuolee vuosittain vähän päälle 50000 ihmistä. Asiat pitää nähdä oikeassa mittakaavassaan ja terrorismi on niin vähäpätöinen asia, että se saisi hädintuskin merkintää marginaaliin minun kirjoissani. Ja itse kysymykseen vastaan, että uhkaa en usko sen lisäävän, koska hyvin monet muutkin maat osallistuvat kansainvälisiin sotilastehtäviin ja isommalla budjetilla kuin Suomi.

19. Suomen pitää olla etujoukoissa ilmastonmuutoksen torjunnassa, vaikka se aiheuttaisi lisäkustannuksia kansalaisille ja teollisuudelle.
Täysin samaa mieltä
Meillä on vain yksi maapallo. Varaa ei yksinkertaisesti ole pelata uhkapeliä ilmastolla ja ympäristöllä.

20. Eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista pitää saattaa loppuun tulevalla vaalikaudella (hyväksymällä siihen liittyvät lakiesitykset).
Melkein täysin samaa mieltä
Kuitenkin mikäli kansanäänestyksestä aiheesta tehdään aloite, tulen kannattamaan sitä.

 

Avoin vaalikone

Pitäisikö mielestäsi eläinsuojelulakia tiukentaa?
Kyllä

Suomessa tulee siirtyä eduskuntavaaleissa käytäntöön, jossa kukin puolue julkistaa esityksensä hallitusohjelmaksi ennen vaaleja.
Asiaa on harkittava.

Ovatko pienpuolueet liian vähän esillä mediassa?
Kyllä

Mitä pitäisi tehdä ensisijaisesti elektroniikkajätteelle, jota viedään Euroopasta Afrikkaan?
Parantaa kierrätystä ja vähentää kierrätyskuluja sekä byrokratiaa.

Miten suhtaudut koneellistamiseen, automaatioon ja teknologiseen työttömyyteen?
Melko hyvä asia. Tietää jonkinasteisia ongelmia, mutta niistä selvitään.
Teknologinen kehityshän on vääjäämätöntä, joten sen aiheuttama työttömyys tulee vaan kasvamaan. Tämä on tärkeimpiä syitä, miksi tarvitsemme perustulon.

Kantasi verkkosensuuriin?
Vastustan verkkosensuuria. Ihmisillä on oikeus päästä mille tahansa nettisivulle.

Pitäisikö homeopatia nostaa perinteisen lääketieteen rinnalle?
Ei pitäisi, humpuukia.
Lumevaikutus voi olla, mutta tähän ei pidä perustaa valtion harjoittamaa lääkintää.

 

Lapsen liittäminen kirkkoon
Lapsen pitäisi itse päättää vasta täysi-ikäisenä

Tulisiko Suomessa ottaa käyttöön kansanäänestysaloite?
Kyllä
Kansanäänestyksen tulisi lisäksi olla sitova.

Mikä on sinulle mieluisin tapa turvata aloittavan yrittäjän toimeentulo?
Otetaan perustulo käyttöön

Luunappi/tukistaminen ym. lasten kasvatuksessa
En hyväksy mutten vanhempaa sakottaisikaan

Tulisiko päättäjien sitoumuksien julkisuudesta päättää lailla?
Kyllä, ne tulisi julkistaa jo ennen vaaleja

Uskonnon opetus oltava AINA vapaaehtoista?
Kyllä
Uskonnonopetus tulisi lopettaa kokonaan. Tilalle joko kaikille yhteinen elämänkatsomustieto tai uskontoja käsiteltäisiin vain historian tunneilla.

Toteutuuko todellinen demokratia nykyisellä puoluejärjestelmällä?
Heikosti, puoluepolitiikka on etujen valvontaa ja kompromisseja
Suorempaa ja osallistuvampaa demokratiaa, vaalijärjestelmän tasavertaistaminen ja muuttaminen puolueita suosimattomaksi (kannatan erityisesti siirtoäänivaalitapaa), sekä päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä keinoja demokratian tilan kohentamiseen.

 

Tulisiko parantumattomasti sairailla olla oikeus eutanasiaan sietämättömän kärsimyksen lopettamiseksi?
Kyllä.
Pitäisi. Sääntöjen toki pitäisi olla selkeitä niin, että päätös on tosiasiallisesti myös eutanasiaan menevän käsissä ja se ei ole hetken mielijohde. Painostus täytyy pyrkiä estämään mahdollisimman hyvin. Parantumattomasti sairaisiin rajaus voisi olla näin aluksi, mutta mielestäni mikäli ratkaisemattomia ongelmia ei ilmene, niin pitkällä aikavälillä eutanasia voitaisiin laajentaa jonkinlaiseksi yleiseksi vapaudeksi. Olen nimittäin sitä mieltä, että ihmisten pitää elämänsä lisäksi pystyä päättämään myös kuolemastaan.

Tulisiko perustulo ottaa käyttöön?
Kyllä.
Uskon, että jokin perustulon kaltainen järjestelmä tulee olemaan tulevaisuudessa välttämätön teknologisen työttömyyden takia. Nykyisessä sosiaaliturvassa on väliinputoajia ja kannustinloukkuja, joita ei perustulossa olisi. Työnteko olisi aina kannattavaa, yrittäjillä olisi jokin fallback, ihmisiä ei rasitettaisi byrokratialla ja työntekijöillä olisi parempi neuvotteluvara. Perustulon lisäksi tarvitaan ainakin lapsilisä ja varmaan jokin harkinnanvarainen lisä, sekä luultavasti asumistuki. Perustulo tulisi suhteuttaa niin, että sillä voisi elää ihmisarvoista elämää, mutta ei saada "parasta". Esimerkiksi Helsingissä asumisen ei tulisi olla "ihmisoikeus", vaan esimerkiksi työntekijät voivat palkallaan kustantaa asumisen siellä ja yliopistossa käyvät voivat asua opiskelija-asunnoissa. Perustulokokeilua tai monta alueellista kokeilua kannatan.

Pitäisikö kirkko ja valtio erottaa toisistaan?
Kyllä.
Valtion tulee olla uskontoihin ja elämänkatsomuksiin nähden puolueeton. Tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomen ortodoksisella kirkolla on erityisasema. Lisäksi uskonnot eivät ole kovin hyvin yhteensopivia tieteen kanssa, johon nykyään sivilisaatiomme perustuu, joten uskonnon pitäisi olla yksityisasia eikä valtion, jonka tehtävä on ajaa kansan etuja ja uskonto ei ole nykyisin siihen toimiva tapa. Verotusoikeutta tai tukia ei tule uskonnon tai elämänkatsomusten perusteella antaa, eikä sitä voisikaan tehdä tasapuolisesti ilman, että kaikki voisivat näitä oikeuksia saada. Kouluissa ei tulisi olla uskontoa oppiaineena, vaan jokin elämänkatsomustiedon kaltainen kaikille yhteisenä ja neutraalina oppiaineena. Koulussa nimittäin pitäisi käsitellä erityisesti tosia asioita ja lisäksi lapsia ei saisi indoktrinoida. Missään yhteiskunnallisissa toimissa ei tulisi edellyttää eikä harjoittaa minkäänlaista uskonnollista toimintaa.

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulisi olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista
Kyllä.
Ruotsilla ei tee Ruotsin sekä joidenkin osien Suomesta lisäksi paljonkaan maailmalla, sillä se on vasta noin 93. puhutuin kieli. Suomen 320 kunnasta vain 31:ssä väestöstä on yli 1% ruotsinkielistä. Miksi muissa kunnissa silti pakotetaan oppimaan ruotsia? Opiskelijat tietävät tämän turhuuden, joten motivaatiota ei ole läheskään kaikilla. Aika on lisäksi rajallista. Toki ruotsinkielistenkin pitää saada palvelunsa, mutta heitä palvelisivat motivoituneet vapaaehtoisesti ruotsia opiskelleet. Tuonnin kannalta Venäjä ja Saksa ovat tärkeämpiä kuin Ruotsi, ja vienti näihin on vain vähän vähemmän kuin Ruotsiin. Lisäksi englannin kielikin toimii oli lähes mikä tahansa maa kyseessä.

Tulisiko transsukupuolisten lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset poistaa?
Kyllä, lisäksi koko prosessia tulee sujuvoittaa ja tehdä ihmisarvoisemmaksi

Pitäisikö Suomen liittyä sotilasliitto Natoon?
Ei.
Venäjä on nähdäkseni tuollaisessa security dilemma -tilanteessa, jossa koko maailma oli ennen ensimmäisen maailmansodan alkua ja jota pidetään sen syttymisen yhtenä syynä. Venäjä näkee Naton laajentumisen ihan ymmärrettävästi uhkaksi itselleen, ja näin ajatellen koko Euroopan eikä vaan Suomen turvallisuutta vaikuttaisi järkevimmältä olla kärjistämättä tilannetta entisestään liittymällä Natoon. Sitä paitsi, Naton hyödyt Suomen puolustuksessa ovat vähintäänkin kyseenalaiset.

Pitäisikö kellon siirtämisestä kesä- ja talviaikoihin luopua?
Kyllä.
Kesäaika aiheuttaa ihmislle ylimääräistä vaivaa, sekaannuksia ja sisäisen kellon kuormitusta. Energiansäästö on mitätön. Kaikkialla maailmassa ei kesäaikaa käytetä, joten yhä enemmän Internettiin siirtyvässä ja kansainvälistyvässä maailmassa voisi olla helpompaa sopia aikoja ilman kesäaikaa.

Lisää suoraa demokratiaa?
Kannatan.
Vastaan "kannatan" enkä "kannatan voimakkaasti", koska lisätiedoissa sanotaan "Edustajien tekemät aloitteet puolestaan hyväksytettäisiin kansanäänestyksillä". Tämä on jo liikaa, kuten muut ovat kommentoineet. Sveitsin malli olisi hyvä. Siinä sitovaan kansanäänestykseen johtavat a) kansalaisaloitteet, b) kansanedustajien päätöksiä kumoamaan vaativat kansalaisaloitteet sekä c) jos perustuslakia ollaan muuttamassa. Mielestäni siihen voitaisiin vielä yhdistää jonkin verran deliberatiivista demokratiaa. Suorempi demokratia vähentäisi tutkimusten mukaan kansan tahdon mukaisten päätösten myötä julkisen sektorin velkaa, sekä parantaa onnellisuutta ja kansalaisten tietoa politiikasta. Kansanäänestyksissä tehdyt päätökset ovat 95% varmuudella Pareto-tehokkaita, eli tarpeeksi monta kansanäänestystä kun järjestetään niin lopulta "kaikki" hyötyvät. Perustuslaki, kansainväliset sopimukset sekä suomalaisten halu tasa-arvoon suojaisivat vähemmistöjä heidän oikeuksiensa loukkauksilta.

Millainen on kantasi neuvottelujen alla olevaan TTIP vapaakauppasopimukseen EU:n ja USA:n välillä ?
Olen sitä vastaan. Se uhkaa demokratiaa ja ajaa suuryritysten etua veronmaksajien kustannuksella
Erityisen kriittinen olen sopimukseen todennäköisesti tulossa olevasta investointisuojasta, jolla ulkomaiset (rajoittuen niihin, kotimaisilla ei olisi pääsyä menettelyyn) yritykset voisivat kiertää kansalliset oikeusinstituutiot ja käyttää nk. välimiesoikeutta, joka on hyvin ongelmallinen oikeusinstituutio. Mikäli päätösehdotuksissa on yksikin kohta, jota en hyväksy, en sitä kannata, ja sama koskee TTIP:tä. Mikäli pääsen eduskuntaan, olisin vaatimassa kansanäänestystä siitä, hyväksyykö Suomi osaltaan TTIP:n ja toista siitä, että hyväksyykö Suomi osaltaan CETA:n (toinen samankaltainen sopimus, mutta solmitaan Kanadan eikä USA:n kanssa), mikäli ne ovat silloin vielä ajankohtaisia.

Tulisiko kannabis laillistaa?
Kyllä, laillistaa kokonaan
Koska passiivisella kannabiksen poltolla on samankaltaisia haittoja kuin passiivisella tupakoinnilla, kannabiksen polttoa voitaisiin säännellä samalla tavalla kuin tupakointia. Muuten se on mielestäni täysin ihmisten oma elämänvalinta ja valtiolla ei ole siihen puuttumista.

Tulisiko puoluetuki antaa annettujen äänien perusteella?
Kyllä
Eduskunnan ulkopuolisille puolueille on kohtuuttoman hankalaa saada näkyvyyttä erityisesti tämän rahan puutteen vuoksi. Täysin epätasapainoinen vaalijärjestelmämme eduskuntapuolueiden hyväksi on epädemokraattinen ja saa aikaan sen, että rikkaimpien ideat eivätkä välttämättä parhaat tulevat valituiksi yhteiskunnan kehittämiseksi. Puoluetukea voisi myös vähentää vastaamaan paremmin EU-maiden keskitasoa, kenties vähän päälle.

Tulisiko kauppojen aukioloaikojen sääntelystä luopua?
Kyllä
Kauppiaat tietävät itse parhaiten, milloin kannattaa pitää kauppojaan auki. Nykykäytäntö on yli-innokasta sääntelyä.

Mikä seuraavista olisi paras maanpuolustuksen päästrategia Suomelle, jos kaikki olisivat käytettävissä
Tukeutuminen Pohjoismaihin tai ainakin Ruotsiin

Hyväksytkö rituaaliset ympärileikkaukset lapsille?
En kenelllekkään

Vastustatko ydinvoiman lisärakentamista?
En
IPCC:n katsaus uusiutuvan energian mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa (SRREN, 2011) toteaa, että yksin uusiutuvat eivät luultavasti mitenkään riitä, vaikka energiankulutus saataisiin pidettyä aisoissa odotettua paremmin. Näiden skenaarioiden mediaaniarvoksi uusiutuvien osuudelle energiankulutuksesta saatiin vain vajaa neljännes vuodelle 2050 arvioidusta keskimääräisestä energiankulutuksesta.

Ilmastonmuutosta siis tuskin torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

Kannatatko Rikoslain 17. luvun 10. § uskonrauhan rikkomisesta kumoamista?
Kannatan.

Miten olisit äänestänyt Fennovoimasta 5.12.2014?
Jaa

Tulisiko äänioikeusikäraja laskea 16 ikävuoteen?
Ehkä
Kunnollinen demokratiakasvatus on mielestäni edellytys sille, että tämä olisi hyvä ajatus. Edellisen kysymyksen kommentissa jo annoinkin vähän ideoita tähän. Tärkeää olisi, että äänestys ei valtaosalla nuoria perustuisi pelkkään pärstäkertoimeen, tms., joka on valitettavan yleistä jopa aikuisten keskuudessa. Jos nämä ehdot saadaan täytettyä, niin kannattaisin äänestysikärajan alentamista 16 ikävuoteen.

Tulisiko vain miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus lakkauttaa?
Ei, mutta totaalikieltäytyjiä ei tule rangaista
Totaalikieltäytymisestä johtuva vankilatuomio on ihmisoikeusrikkomus. Näin laajassa asevelvollisuudessa ei myöskään ole järkeä, koska puutteellisesti varustetuista sotilaista ei ole taistelukentällä paljon hyötyä. Kutsunnat voisivat toki säilyä, mutta ne tulisi laajentaa koskemaan myös naisia, jotta tasa-arvo toteutuisi. Motivoituneet sotilaat ovat myös parempia sotilaita ja asepalveluksesta tulisikin tehdä niin houkutteleva, että riittävä puolustus saadaan.

Pitäisikö Suomen irtaantua Ottawan miinasopimuksesta
Kyllä. Ottawan sopimukseen liittyminen oli virhe, jonka voimme korjata
Miina on kustannustehokas puolustusväline ja ne kartoitettaisiin Suomessa tarkasti eikä myytäisi ulkomaille tai käytettäisi rauhan aikana.

Maamme vesivarojen omistus?
Vettä saa myydä ulos irtona, mutta ei omistusta.

Uskotko että Suomessa esiintyy julkisen vallan väärinkäyttöä?
Esiintyy molemmissa muodoissa.

Onko verotuksen taso (kokonaisveroaste) tällä hetkellä Suomessa?
Liian korkea

Tulisiko perusturvan minimitasoa nostaa tuntuvasti, 1200 euroon?
En osaa sanoa

Pitäisikö sähköautojen verotusta keventää?
Kyllä.
Autoilun verotusta tulisi muuttaa nykyistä enemmän käyttöön perustuvaksi.

Pitäisikö julkisista varoista myönnettävät kulttuurin apurahat perustella julkisesti?
Kyllä, kaikki päätökset tulisi perustella julkisesti
Avoimuutta tarvitaan lisää päätöksentekoon. Mikäli perusteluja ei vaadita, se lisäksi johtaa helposti väärinkäyttöihin.

Kannatatko EU:n ja USA:n välistä TTIP kauppasopimusta?
En kannata
Erityisen kriittinen olen sopimukseen todennäköisesti tulossa olevasta investointisuojasta, jolla ulkomaiset (rajoittuen niihin, kotimaisilla ei olisi pääsyä menettelyyn) yritykset voisivat kiertää kansalliset oikeusinstituutiot ja käyttää nk. välimiesoikeutta, joka on hyvin ongelmallinen oikeusinstituutio. Mikäli päätösehdotuksissa on yksikin kohta, jota en hyväksy, en sitä kannata, ja sama koskee TTIP:tä. Mikäli pääsen eduskuntaan, olisin vaatimassa kansanäänestystä siitä, hyväksyykö Suomi osaltaan TTIP:n ja toista siitä, että hyväksyykö Suomi osaltaan CETA:n (toinen samankaltainen sopimus, mutta solmitaan Kanadan eikä USA:n kanssa), mikäli ne ovat silloin vielä ajankohtaisia.

Pitäisikö Suomen kaksikielisyydestä järjestää sitova kansanäänestys?
Kyllä
Tulen kannattamaan kansanäänestyksen järjestämistä, jos sellainen aloite tehdään. Kansalla (ja muissa laissa määritetyissä tilanteissa, kuten perustuslain muuttaminen) tosin tulisi mielestäni olla yksinoikeus kansanäänestysten järjestämiseen, ja ne sitovina.

Miten suhtaudut teollisten tuotteiden ns. suunniteltuun vanhenemiseen?
Ilmiö on todellinen ja siihen pitäisi selkeämmin puuttua lainsäädännöllä ja viranomaisvalvonnalla.

Hyväksytkö geenimuuntelun ruoantuotannossa?
Kyllä.
Sen tulee olla tarkoin säänneltyä ja tuotteet tulee merkitä. Nykyinenkin ruokamme on "geenimuunneltua", ainoastaan tehottomammilla menetelmillä. Alkuperäisethän kasvit eivät ravinneet paljon yhtään.

Pörssin hallintarekisteri mahdollistaa verokierron
Hallintarekisteri tulisi avata ja estää veronkierto

Tuleeko Suomen irrottautua yhteisvaluutasta?
EOS
Euroa kannatan tällä hetkellä lähinnä siitä syystä, että siitä luopuminen olisi sen verran iso muutos, että siihen tarvittaisiin erittäin hyvät perusteet. Se on kuitenkin sen verran isossa legitimiteettikriisissä tällä hetkellä (ja ollut jo alusta lähtien), että kansanäänestys voisi olla ihan hyvä ajatus toteuttaa siitä luopumisesta. Varmaan pari vuotta kuitenkin voisi olla aikaa päätöksestä ja itse kansanäänestyksen välillä, niin ajankohdalla ei voisi kovinkaan paljon politikoida. Kansalaiskeskustelussahan argumentit tulevat sitten punnituiksi.

Tuleeko jumalanpilkkalaki kumota?
Kyllä

Pitäisikö siirtyä sähköiseen äänestykseen Eestin tyyliin?
Ei, en luota sähköiseen järjestelmään tai sen aukottomuuteen.
Perustelut: https://effi.org/sahkoaanestys-faq.html

Ovatko suomalaiset riittävän fiksuja siirtyäkseen ns. suoraan demokratiaan?
Kyllä ovat.

Mistä kaikki raha on peräisin?
Raha luodaan tyhjästä annettaessa lainaa.

Tuleeko alkavalla vaalikaudella järjestää kansanäänestys Suomen kuulumisesta yhteisvaluuttaan?
Kyllä
Varmaan pari vuotta kuitenkin voisi olla aikaa päätöksestä ja itse kansanäänestyksen välillä, niin ajankohdalla ei voisi kovinkaan paljon politikoida. Kansalaiskeskustelussahan argumentit tulevat sitten punnituiksi.

Maksuton korkeakoulutus tulisi kuulua
Kaikille, myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville (nykyinen tila)

Kannatatko talouskasvua, vaikka se johtaisi luonnonvarojen hupenemiseen?
En, meidän on kokeiltava uusia yhteiskuntamalleja

Pitäisikö sähkösavukkeiden myyntiä helpottaa lakimuutoksilla?
Kyllä
Markkinointi voi pysyä kiellettynä, mutta sähkösavukkeista on haittaa lähinnä sen käyttäjälle ja voi auttaa tupakasta eroon pääsyä, joten jotain helpottamista voisi kai olla.

Mikä on kantasi työttömiin kohdistuvaan karenssiin?
Työttömyysetuuksiin liittyviä velvoitteita tulee tarkistaa
Ensinnäkään karenssia ei tule poistaa, sillä myös keppiä tulee olla. Lähemmäksi Tanskan mallista työttömyysturvaa tulisi mennä, jotta mahdollisimman moni saadaan työllistettyä. Lisäksi tulisi olla perustulo, koska aina on väliinputoajia, teknologinen työttömyys tulee kasvamaan, jne.

Euroopan Unioni on täysin erilainen nyt kuin se oli vuonna 1995 jolloin liityimme siihen lähinnä vapaakauppakumppanina. Pitäisikö EU:n jäsenyydestä nyt järjestää uusi kansanäänestys ?
1 Kyllä ehdottomasti (sitova)
Ainoastaan kansalla (ja muissa laissa määritetyissä tilanteissa, kuten perustuslain muuttaminen) tulee olla oikeus järjestää kansanäänestys, ja se sitovana.

Itsekin voisin kyllä ajaa neuvoa-antavaa sellaista silloin kun se vielä on mahdollista ja EU-jäsenyys tulee keskusteluun.

Tulisiko Suomen lipun häpäisemisestä tuomita sakkoon?
Ei, sananvapaus on tärkeämpi ja nykyinen laki tulee kumota
Loppujen lopuksi lippu on pelkkä esine. Joillekin toki tärkeä, mutta ihmisten tulisikin oppia paksunahkaisemmiksi. Sananvapaus sen sijaan on tarpeen päättäjien pitämiseen aisoissa, ja vain hyvin erityisissä tapauksissa (esim. jos ihmisiä vaarantuu) sitä tulee rajoittaa. Suomen lipun häpäiseminen ei täytä tätä kriteeriä.

Kannatatko Via Baltica (Rail Baltica) -tunnelin rakentamista Helsingistä Tallinnaan #==>?
Ei.
Ei tässä taloudellisessa tilanteessa. En usko sen kannattavuuteen millään järjellisellä aikataululla tällä hetkellä.

Miten varmistetaan köyhimpien tulevaisuus.
Säädetään perustulo.
Kaikille ei riitä töitä ja väliinputoajia on aina. Jonkinlainen perustulo tarvitaan takaamaan kaikille ihmisarvoinen elintaso.

Pitäisikö äänestäminen muuttaa pakolliseksi?
Ei
Pakollinen äänestäminen lisäisi huonosti tai ei ollenkaan mietittyjä äänestyspäätöksiä. Parempi on jättää vapaaehtoiseksi. Pakotus on muutenkin ihan viimeisimpiä vaihtoehtoja mihinkään.

Mitä presidentin valtaoikeuksille tulee tehdä?
Pitää ennallaan
Yksittäiselle ihmiselle ei tule antaa liikaa valtaa, joten katson nykyiset valtaoikeudet riittäviksi. Palkkiota kyllä voisi alentaa.

Onko sähköyliherkkyys todellinen ilmiö ja pitäisikö asialle tehdä jotain?
En tiedä.

Mika on paras hoitopaikka yksinaiselle muistisairaalle vanhukselle?
Ymparivuorokautinen laitoshoito.

Kotimainen ruoantuotanto
Maksetaan kotimaiselle tuotannolle tukea verovaroista. Samalla voidaan ohjailla sääntelyllä.
Tuet ovat kylläkin nykyisin liian isoja. Omavaraisuusaste on jossain 100% paikkeilla monissa tuotteissa: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_maatalous.html Tämä on tarpeettoman paljon, vaikka jonkinlaista valmiuskykyä omaan ruuantuotantoon pitääkin olla. Ympäristökin hyötyy, kun ruoka tuotettaisiin siellä, missä lannoitteita ja kasvihuoneita ei tarvittaisi niin paljon.

Kannatatko Valtiovarainministeriön valmistelemaa osakkeiden hallintarekisteriä?
En
Avoimuutta tarvitaan.

Kannattaisitko pakollista ruotsin kielen opiskelua (nykyinen tilanne) jos se ei vielä olisi pakollinen?
En kannattaisi.

Pitäisikö kaikille Suomen kansalaisille taata automaattisesti joku minimi elintaso valtion varoista?
Kyllä

Täytyykö kansanedustajan perehtyä ajankohtaisten ongelmien lisäksi myös mahdollisiin tulevaisuuden uhkakuviin?
ympäristön saastumiseen
Miksi ei voi valita kaikkia? Ei politiikkaa tule tehdä pelkästään yhtä muuttujaa katsoen.

Millainen suhde sinulla on Suomen aateliston jäseniin?
En ole kiinnostunut Suomen aateliston jäsenistä.

Vapaaehtoistyön tekeminen ei saa johtaa karenssiin
Samaa mieltä

Kuinka hyvin Suomen Bruttokansantuote mielestäsi mittaa maamme hyvinvoinnin tasoa?
Melko hyvin.
Se on parhaita tunnettuja mittareita, mutta uusiakin tarvitaan.

Jos ja kun perustulo otettaisiin käyttöön, pitäisikö työaikaa vähentää niin, että tekemistä riittää mahdollisimman monelle?
Pitäisi, saatan kertoa vähän toteutuksesta.

Kantasi eläintuotantoon
Elämiä voidaan hyödyntää. Vaadin kuitenkin että niille taataan hyvät olosuhteet.

Perustulo2: Perustulolla on vaikutusta tulonjakoon ja maksettuihin tukiin. Millaista ratkaisua painottaisit?
Hyvä- ja keskituloisten verotus saa kiristyä, jotta riittävä kansalaispalkka voidaan maksaa
Jopa nykyisessä Vihreiden mallissa, jota jotkut väittävät liian vähäiseksi, hyvätuloiset ovat maksajia, eli neljänneltä ylimmältä tulodesiililtä siirtyy 800 miljoonaa euroa alemmille. Riittävää perustuloa ei voi kustantaa niin, että kukaan ei häviäisi.

Pitäisikö pääomatulojen verotuksessa suursijoittajilta periä piensijoittajia korkeampaa veroprosenttia?
Kyllä.

Perustulo1: Mikä on perustulo tyyppisen ehdotuksen tärkein tavoite?
Yksinkertaistaa tukiviidakkoa, säästää byrokratiassa
Kysymyksestä puuttuu peräti kaksi tärkeää vaihtoehtoa: Se, että sosiaaliturvan väliinputoajia ei varmasti olisi ja se, että se tulee olemaan tulevaisuudessa lähes välttämättömyys teknologisen työttömyyden noustessa.

Perustulo4: Mikä seuraavista perustulo tyyppisistä ehdotuksista saa kannatuksesi?
Perustulo, joka maksetaan kaikille (yksinkertainen)

Tulisiko yritystuista luopua?
Ei
Siltä väliltä, eli "vähennetään"-vaihtoehto puuttuu. En osaa sanoa sopivaa määrää ja kohdennusta, mutta nykyisin niitä menee ainakin paljon samoille yrityksille vuodesta toiseen, kun taas yritystukiin käytetyillä rahoilla voisi laskea yhteisöveron lähes nollaan.

Perustulo3: Keiden tulee saada perustuloa?
Kansalaispalkka ansaitaan olemalla Suomen kansalainen (täysi määrä esim. 5 vuoden jälkeen)

Kannatatko vapaakauppaa?
Ei
Toki kauppaa saavat muut maat käydä Suomen kanssa, mutta Suomella tulisi olla mahdollisuus asettaa esimerkiksi tullimaksuja. Suomessa on hyvin korkea verotus, joten ilman mitään maksuja tänne tuonti ei ole "samalle viivalle asettamista", vaan etulyöntiasema.

Perustulo6: Milloin perustulo ratkaisu mielestäsi tarvitaan?
Kokeillaan vaali kauden alussa ja tehdään lait valmiiksi tällä vaalikaudella

Tulisiko puoluetukia ja kansanedustajien palkkoja vähentää
Kyllä
Puoluetukia voi karsia aika rajustikin ja jakaa samalla oikeudenmukaisemmin myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille. Kansanedustajien määrää voi alentaa, mutta palkkaa ei tule ainakaan kovin paljon alentaa. Se parantaa heidän sitoutumattomuuttaan ja tekee kansanedustajuudesta houkuttelevamman.

 

Keskisuomalaisen vaalikone

1. Valtion on mieluummin leikattava julkisia palveluita kuin korotettava veroja. (Julkiset palvelut tarkoittavat esimerkiksi terveysasemia ja kouluja. Ne rahoitetaan verovaroin.)

2. Valtio voi ottaa lisää velkaa talouden elvyttämiseen. (Suomen valtiolla oli tammikuussa velkaa noin 95 miljardia euroa eli yli 17000 euroa asukasta kohden.)
Melko eri mieltä

3. Arvonlisäveroa voidaan korottaa. (Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisäverosta kertyy noin kolmannes valtion tuloista.)

4. Perintövero on poistettava. (Perintö- ja lahjaverosta kertyy valtiolle tänä vuonna noin 540 miljoonaa euroa.)
Melkein täysin eri mieltä

Mikäli velkaelvytys ei onnistukaan, syntyy talouteen kupla. Pitää olla hyvin varovainen tässä asiassa.

Mielestäni perintövero on moraalisesti oikeutettu mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamiseksi. Enitenhän perintöveroa kerätään rikkaimmilta.

Lisäksi lahjat ja perinnöt mahdollistavat laiskuuden. Kansakuntien vauraus ja hyvinvointi perustuu kuitenkin työhön.

Valtaosa perillisten joukosta ei edes joudu maksamaan perintöveroa laisinkaan. Heidän perintöverotuksessa vahvistetun perintönsä arvo on siis alle 20 000 euron verotusrajan.

Perintö- ja lahjaveron tuotto oli vuonna 2013 liki 650 miljoonaa. Mikäli vero poistettaisiin, valtion tulonmenetys olisi kerättävä muilla veroilla.

5. Lakia on muutettava niin, että perhevapaat jakautuvat nykyistä tasaisemmin äitien ja isien kesken. (Äidit käyttävät valtaosan vanhempain- ja hoitovapaista.)

6. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kestoa on lyhennettävä nykyisestä. (Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saa korkeintaan 500 päivää.)
Melko samaa mieltä

7. Suomen on lisättävä työperäistä maahanmuuttoa. (Suomeen muutti ulkomailta vuonna 2013 lähes 32000 ihmistä.)

8. Suomen lakia on muutettava niin, että työntekijän ensimmäinen sairauspäivä on palkaton. (Ruotsissa ensimmäinen sairauspäivä on palkaton.)
Melko eri mieltä

Mikäli julkisen sektorin rahoilla maksetaan työttömyysturva, niin se tulisi ulottaa kaikille. Tämä kustannetaan sen lyhennyksellä.

Palkaton sairauspäivä heikentäisi oikeasti sairaiden toimeentuloa pienen määrän väärinkäyttäjiä kitkemiseksi. Sairaana töihin menon määrä saattaisi lisäksi kasvaa. Mielestäni tämä ei ole hyvä tapa ratkaista asiaa.

9. Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle. (Ukrainan kriisi on lisännyt keskustelua Venäjän politiikasta.)
Hieman eri mieltä

10. Suomen on haettava Naton jäsenyyttä mahdollisimman pian. (Natoon kuuluu 28 jäsenmaata, kuten Norja, Tanska ja Islanti sekä Baltian maat.)
Melko eri mieltä

11. Yleisestä asevelvollisuudesta voidaan luopua. (Yleinen asevelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta suorittaa varusmies- tai siviilipalvelus. Miehistä varusmiespalveluksen suorittaa noin 77 prosenttia ikäluokasta.)
Melko samaa mieltä

12. Suomen on edistettävä Euroopan unionin kehittymistä liittovaltioksi. (EU:ta pidetään itsenäisten valtioiden liittona. EU:lla on 28 jäsenvaltiota.)
Melko eri mieltä

Nähdäkseni tarvittaisiin laajempi yleiseurooppalainen konflikti, että Venäjä hyökkäisi Suomeen. Mielestäni Venäjä on security dilemma -tilanteessa ja Suomen liittyminen Natoon pahentaisi tilannetta. Sotilasliittojen kasvattaminenhan oli yksi syistä ensimmäisen maailmansodan laajenemiseen noin suureksi. Sen sijaan meidän pitäisi kehittää pohjoismaista yhteistyötä.

Asevelvollisuudesta ei tule luopua, mutta totaalikieltäytyjiä ei tule rangaista. Totaalikieltäytymisestä johtuva vankilatuomio on ihmisoikeusrikkomus. Näin laajassa asevelvollisuudessa ei myöskään ole järkeä, koska puutteellisesti varustetuista sotilaista ei ole taistelukentällä paljon hyötyä. Kutsunnat voisivat toki säilyä, mutta ne tulisi laajentaa koskemaan myös naisia, jotta tasa-arvo toteutuisi. Motivoituneet sotilaat ovat myös parempia sotilaita ja asepalveluksesta tulisikin tehdä niin houkutteleva, että riittävä puolustus saadaan.

Liittovaltiota ei ainakaan ennen EU:n demokratisoimista ja avoimuutta hallintoon.

13. Keski-Suomi tarvitsee jatkossakin oman vaalipiirin. (Vaalipiirejä on vähennetty, ja perustuslain muutos mahdollistaa vaalipiirien vähentämisen entisestään.)
Hieman eri mieltä

14. Toisen asteen koulutus on järkevää järjestää entistä suuremmissa yksiköissä. (Toisen asteen koulutus tarkoittaa ammattioppilaitoksia ja lukiota.)

15. Oikorata Jämsästä Lahteen on rakennettava seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. (Jämsä-Lahti oikorata lyhentäisi junamatkan Jyväskylästä Helsinkiin noin kahteen tuntiin.)
Hieman eri mieltä

Vaalipiirien määrä on red herring. Tarvitsemme siirtoäänivaalitavan, jolloin hukkaääniä ei oikein tulisi ja haitallinen puoluekuri saataisiin kitkettyä.

Oikorata vaikuttaa sellaiselta, että jossain vaiheessa se tulee tehdä, mutta en ole vielä vakuuttunut, että juuri tuo reitti pitää valita. 10 vuotta saattaa olla turhan optimistinen arvio, sillä selvityksen mukaan taloudellisesti kannattava se ei ole. Lisäksi vaikutukset luontoon on arvioitu vakaviksi, joka antaa aihetta pysähtymiseen ja kenties lisäselvittelyyn. Olisin kyllä toivonut arviota myös sen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin, kun autoilun määrä vähenee.

16. Valtion ja kirkon suhde on liian läheinen. (Suomessa ei ole valtionkirkkoa, mutta valtio ja evankelis-luterilainen kirkko tekevät paljon yhteistyötä.)
Täysin samaa mieltä

17. Sosiaali- ja terveyspalveluita pitää ulkoistaa nykyistä enemmän. (Ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että kunta järjestää palvelun mutta ostaa sen esimerkiksi yksityiseltä yritykseltä.)

18. Yleisradion verorahoitusta on vähennettävä. (Yleisradio saa 500 miljoonan euron vuosirahoituksensa valtion budjetista.)
Melko samaa mieltä

19. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa nyt suunnitteilla olevien laitosten lisäksi. (Suomeen on rakenteilla yksi uusi ydinvoimala ja suunnitteilla kaksi lisää.)
Melkein täysin samaa mieltä

Valtion tulee olla uskontoihin ja elämänkatsomuksiin nähden puolueeton. Tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomen ortodoksisella kirkolla on erityisasema.

En usko, että ilmastonmuutos torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

20. Mikä on sinun vaalilupauksesi? Lupaa jotain konkreettista.
Toimin vaaliteemojeni mukaisesti.

http://mikkomerikivi.org/vaaliteemat/eduskuntavaaliteemani-vuoden-2015-v...

 

Iltalehden vaalikone

1. Uuden eduskunnan pitää kaventaa kansalaisten tuloeroja.

2. Keskioluen myynti pitää siirtää kokonaan Alkoon.
Miltei täysin eri mieltä

3. Jos suuri yritys joutuu vaikeuksiin, valtion pitää jatkaa yrityksen toimintaa vaikka tappiolla, jotta työpaikat säästyvät.
Täysin eri mieltä
Tämä on vapaa markkinatalous, joten jos yritykset ovat menossa konkurssiin, niitä ei tule pelastaa, koska ne ovat selvästikin tehneet jotain väärin.

4. Hallituksen on tehtävä päätös Talvivaaran kaivoksen sulkemiseksi.
En samaa enkä eri mieltä
Melko samantekevää minulle suljetaanko se, kunhan huolehditaan ympäristöstä. Louhintavero lisäksi tarvittaisiin korvaamaan kaivostoiminnan ympäristöhaittoja valtiolle.

5. Uuden eduskunnan pitää perua lapsilisien leikkaus.
Melko samaa mieltä
Se ja lapsivähennys. Järjestelmä on vaan sekavampi nyt.

6. Sosiaali- ja terveyspalvelut pitää siirtää kunnilta valtion järjestettäväksi.

7. Suomeen pitää saada vähintään 20 000 asukkaan vahvat kunnat vaikka pakkoliitoksin.
Miltei täysin eri mieltä
Kannatan kuntien vahvaa itsemääräämisoikeutta.

8. Kuinka myönteisesti suhtaudut Suomen Nato-jäsenyyteen asteikolla 0-100.
Melko eri mieltä
Mielestäni Venäjä on security dilemma -tilanteessa ja Suomen liittyminen Natoon pahentaisi tilannetta. Sotilasliittojen kasvattaminenhan oli yksi syistä ensimmäisen maailmansodan laajenemiseen noin suureksi. Sen sijaan meidän pitäisi kehittää pohjoismaista yhteistyötä.

9. Olen valmis maksamaan lisää veroja, jotta saan pitää nykyiset palvelut.
Melko samaa mieltä
Henkilökohtaisesti olen. En siihen ota kantaa, tuleeko niin kuitenkaan tehdä. Ainakin se on viimeisiä keinoja ja pitää arvioida, laskisivatko todellisuudessa verotulot, kuten usein käy niiden ollessa hyvin korkeita.

10. Iäkkäällä työttömällä on oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, jota voidaan maksaa siihen asti, kunnes henkilö pääsee vanhuuseläkkeelle. Tämä niin kutsuttu työttömyysputki pitäisi lakkauttaa.
Hieman samaa mieltä
Saataessa elämiseen riittävä perustulo käyttöön työttömyysputki voidaan poistaa.

11. Uuden eduskunnan on korotettava puolustusmäärärahoja.
Melko eri mieltä
Se voisi olla perusteltua maanpuolustuksellisista näkökulmista, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ei vaan ole rahaa heitellä joka suuntaan.

12. Tukkapöllyn antaminen lapselle kuuluu kasvatukseen.
Täysin eri mieltä

13. Suomen talouskriisi antaa uudelle eduskunnalle hyväksyttävän syyn leikata kehitysapua.
En samaa enkä eri mieltä.
Kehitysyhteistyön rahanjakopuolesta olen epäilevä sen tehosta. Rahat voivat hyvinkin mennä korruptioon. Mielestäni pitäisi etsiä muita tehokkaampia keinoja, joita voisivat olla mm.:
* Emme aktiivisesti haittaisi köyhien maiden menestymistä maailmantaloudessa (EU:n maataloustukia on esimerkiksi tästä kritisoitu)
* Lakkauttaisimme patenttijärjestelmän suuryritysten taskuihin rahaa kähmivänä ja kehitystä estävänä järjestelmänä
* Tarjoamme tietoa ja teknologiaa ja neuvomme valmistamaan sitä

14. Uuden eduskunnan pitää antaa Fortumille lupa uuteen ydinvoimalaan
Täysin samaa mieltä
En usko, että ilmastonmuutos torjutaan ilman ydinvoiman rajua lisäämistä. Lisäksi vaikka otetaan huomioon isoimmat ydinonnettomuudet, ydinvoima on silti hyvin turvallinen sähköntuotantomuoto ja tulee vaan turvallisemmaksi ja huomattavasti vähemmän radioaktiivista jätettä tuottavaksi reaktorien edelleen kehittyessä.

15. Maatalouden kansallista tukea pitää leikata samassa suhteessa kuin muitakin menoja.
Melko samaa mieltä
Tämä kysymys on vaarallisen johdatteleva. Se antaa ymmärtää, että kaikkia valtion menoja leikataan. Näin ei tietenkään ole, mutta vastaan silti "melko samaa mieltä", koska maataloustuesta voi tosiaan tehdä leikkauksia.

Omavaraisuusasteemme on jossain 100% paikkeilla monissa tuotteissa: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_maatalous.html

Tämä on tarpeettoman paljon, vaikka jonkinlaista valmiuskykyä omaan ruuantuotantoon pitääkin olla. Ympäristökin hyötyy, kun ruoka tuotettaisiin siellä, missä lannoitteita ja kasvihuoneita ei tarvittaisi niin paljon.

16. Uuden eduskunnan on päätettävä, että auton hinnassa maksettavasta autoverosta luovutaan.
Melkein täysin samaa mieltä
Autovero haittaa autokannan uudistumista esimerkiksi sähköautoihin. Veronkorotuksia käyttöön luonnollisesti tarvitaan paikkaamaan vähentyvät verotulot.

17. Uuden eduskunnan on säädettävä laki tienkäyttömaksuista.
Täysin eri mieltä
Polttoainevero tai jonkin sortin päästökauppa tai hiilivero on parempi tapa verottaa autoilua.

18. Suomen hallituksen pitää EU:ssa vastustaa kaikkia Kreikan lainaehtojen lievennyksiä eli Kreikan on pantava toimeen lupaamansa säästöt, lainan korkoa ja takaisinmaksuaikaa ei saa muuttaa eikä lainaa saa antaa anteeksi edes osittain tai välillisesti.
Melko samaa mieltä
Kreikalla edelleen on tuotantovälineet. Talousjärjestelmä on vaan heidän vihollisensa, mutta se on ihmisten keksintöä, joten sitä voidaan muuttaa, tai sitten jatkaa leikkauksia. Ei ole meidän ongelmamme, että Kreikassa ei osata tehdä hyviä poliittisia päätöksiä. Läheisyysperiaatteeseen nimittäin kuuluu myös vastuu, ei vain vapaus. Jos jotain on Suomen tehtävä, niin velkojen maksuaikaa voidaan tosin ehkä pidentää.

19. Suomen hallituksen pitää EU:ssa vastustaa kaikkia lisäpakotteita Venäjälle.

20. Uuden eduskunnan pitää helpottaa EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevaa työperäistä maahanmuuttoa.
Melko samaa mieltä
Mahdollisesti, kunhan se ei vaaranna omaa kulttuuriamme ja mielellään jos maahanmuutto todella on työperäistä. Toistuvasti rikoksia tehneet maahanmuuttajat pitää ainakin pystyä karkottamaan. Kulttuurirelativismi on vaarallista ja sellaiset kulttuurit, jotka eivät pysty suojaamaan itseään toisilta, tulevat katoamaan.

21. Uuden eduskunnan on hyväksyttävä työmarkkinajärjestöjen tekemä eläkesopimus, joka muun muassa nostaa työeläkkeiden yleisen alaikärajan 65:een ikävuoteen ja muuttaa eläkekarttumia.

22. Suvivirren kaikkien säkeistöjen laulaminen koulun kevätjuhlassa pitää sallia.
Täysin eri mieltä
Uskonnon harjoittamisen tulee olla vapaaehtoista ja tapahtua kouluajan ulkopuolella. Uskonnonvapaus tarkoittaa, että ihmisillä on perustuslaillinen oikeus siihen, että koulussa ei tarvitse osallistua itselle vieraan uskonnon harjoittamiseen. Tämä on nyt erityisen tärkeää, kun Suomessa on jo noin 1.2 miljoonaa uskontokuntiin kuulumatonta ja luku kasvaa nopeasti.

Tilaisuuksista poisjääminen ei ole myöskään ratkaisu, sillä se erottaa poisjääjät porukasta.

23. Koulussa pitää opettaa kaunokirjoitusta.
Täysin eri mieltä
Mielestäni nykyaikana ei yleissivistykseen tule kuulua osata kuin yksi käsinkirjoitustapa. Elektroniikka on kuitenkin hyvin isossa roolissa.

24. Työsopimuksia ja lakeja on muutettava siten, että työpäivä voi olla pidempi silloin kun yrityksellä on kiire ja työpäivä voi olla lyhyempi silloin kun töitä on vähemmän.
Melko samaa mieltä
Tämä muutos tulee kuitenkin tehdä niin, että työntekijöiden oikeudet turvataan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa tulee neuvotella työmarkkinajärjestöjen kanssa.

25. Suomen ongelmat johtuvat siitä, että sosiaalituet tekevät osan meistä laiskoiksi.
Melkein täysin eri mieltä
Ensinnäkin pitää sanoa, että Suomen ongelmat eivät johdu mistään yksittäisestä seikasta.

Eivätkä ne sosiaalituet tee kuin muutamia yksittäistapauksia lukuunottamatta laiskoiksi, vaan luovat kannustinloukkuja, joiden takia järkevä ihminen ei edes menisi töihin. Näennäisesti laiskaksi tekee myös se, miten työttömät eivät saa tehdä juuri mitään ilman tukien katkeamista. Sosiaalitukien väärinkäyttöä ei luultavasti pystyttäisi edes kitkemään ilman ongelman korjaamisen tuottamia säästöjä kalliimpaa byrokratiaa. Syyllistyksen sijaan pitäisi korjata ongelmia perustulolla.

Isompiakin ongelmia talouden osalta löytyy, kuten työntekijöihin liittyvät suuret kustannukset yrittäjille. Pitäisikin siirtyä lähemmäksi Tanskan mallista joustoturvaa.

26. Euroopan unionin pitää tehdä vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa.
Melkein täysin eri mieltä
Erityisen kriittinen olen sopimukseen todennäköisesti tulossa olevasta investointisuojasta, jolla ulkomaiset (rajoittuen niihin, kotimaisilla ei olisi pääsyä menettelyyn) yritykset voisivat kiertää kansalliset oikeusinstituutiot ja käyttää nk. välimiesoikeutta, joka on hyvin ongelmallinen oikeusinstituutio. Mikäli päätösehdotuksissa on yksikin kohta, jota en hyväksy, en sitä kannata, ja sama koskee TTIP:tä. Mikäli pääsen eduskuntaan, olisin vaatimassa kansanäänestystä siitä, hyväksyykö Suomi osaltaan TTIP:n ja toista siitä, että hyväksyykö Suomi osaltaan CETA:n (toinen samankaltainen sopimus, mutta solmitaan Kanadan eikä USA:n kanssa), mikäli ne ovat silloin vielä ajankohtaisia.

27. Uuden eduskunnan pitää säätää pörssiyhtiöitä koskeva laki sukupuolikiintiöistä, jotta yhtiöiden hallituksiin saadaan lisää naisia.
Täysin eri mieltä
En kannata positiivista syrjintää.

28. Perheen ja omaisten pitää ottaa nykyistä suurempi vastuu vanhusten hoivasta.
Melko eri mieltä
Sanon melko eri mieltä, vaikka olisihan se mukava, jos näin tapahtuisi. Syyllistämällä emme kuitenkaan rakenna parempaa Suomea. Perhe ja omaiset voivat olla hyvinkin kiireisiä tai asua toisella paikkakunnalla. Miten taataan se, että he myös hoivaisivat vanhuksia ja hoiva olisi tasokasta?

29. Alkoholin matkustajatuontia Virosta pitää rajoittaa nykyistä enemmän.
Melko eri mieltä

30. Suomen talouskriisi antaa uudelle eduskunnalle hyväksyttävän syyn jäädyttää eläkkeet nykytasolle.

31. Palkkoja ei pidä korottaa lainkaan seuraavan kahden vuoden aikana.

32. Kadulla kerjääminen pitää kieltää lailla.
Melkein täysin eri mieltä
Tällainen kielto on sananvapauden kanssa ristiriidassa, ei korjaa itse taustalla olevia ongelmia ja tuottaa lisää velvoitteita poliisille. Lisäksi kieltoa olisi hankala valvoa.

Edes aggressiivisen kerjäyksen kieltäminen ei vaikuttaisi tarpeelliselta. Järjestyslaissa on jo nykyisin kielletty yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla.

33. Uuden eduskunnan pitää lakkauttaa perintövero kaikista lasten tai lastenlasten saamista perinnöistä.
Melko eri mieltä
Mielestäni perintövero on moraalisesti oikeutettu mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamiseksi. Enitenhän perintöveroa kerätään rikkaimmilta.

Lisäksi lahjat ja perinnöt mahdollistavat laiskuuden. Kansakuntien vauraus ja hyvinvointi perustuu kuitenkin työhön.

Valtaosa perillisten joukosta ei edes joudu maksamaan perintöveroa laisinkaan. Heidän perintöverotuksessa vahvistetun perintönsä arvo on siis alle 20 000 euron verotusrajan.

Perintö- ja lahjaveron tuotto oli vuonna 2013 liki 650 miljoonaa. Mikäli vero poistettaisiin, valtion tulonmenetys olisi kerättävä muilla veroilla.

34. Suomessa perittiin varallisuusveroa omaisuuden perusteella vuoteen 2005 asti. Uuden eduskunnan pitää palauttaa tämä veromuoto.

35. Guggenheimin taidemuseolle ei saa antaa mitään julkista tukea.
Melko samaa mieltä
Modernia taidetta ei valtion tarvitse tukea muuten kuin perustulolla, sillä sen tekijät tukevat sitä kyllä itsenäisestikin.

36. Julkisia perus- ja erikoissairaanhoidon tehtäviä voivat hoitaa myös voittoa tavoittelevat hoitoyritykset.
Melko samaa mieltä
Kuka sairaanhoitopalvelut tuottaa ei ole väliä, kunhan ne ovat vaan kaikille turvattu ja ovat laadukkaita. Kaiketi tällä kysymyksellä haettiin sitä, että saako rikkailla olla mahdollisuus käyttää yksityisen sektorin nopeammin toimivia palveluita ja kyllä mielestäni saa. Kyllähän se vähentää ruuhkaa julkisella puolella myös.

37. Uuden eduskunnan pitää leikata ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

38. Uuden eduskunnan pitää säätää lakisääteisiin työeläkkeisiiin 5 000 euron katto, jota suurempaa eläkettä ei makseta.
Melko samaa mieltä
Nykyinen eläkejärjestelmämme on ihan liian kallis, jotta se olisi kestävällä pohjalla väestön ikärakenteen vanhetessa. Siksi eläkettä tulisi muuttaa sosiaaliturvan suuntaan. Eläkekatto on tähän yksi tapa.

39. Uuden eduskunnan pitää säätää laki, joka sallii verkkovalvonnan Suomen poliisille ja tiedusteluviranomaisille.
Melkein täysin eri mieltä
Ainoastaan sellaisilla tavoilla, joilla suomalaisten yksityisyyttä ei millään tavalla ja takuuvarmasti heikennetä, ja yksittäisten tapausten valvonnalle on vahvat oikeudelliset perusteet, tämä voi olla hyväksyttävää.

40. Sijoita itsesi akselille oikeisto-vasemmisto.
Hieman vasemmistolainen
Oikeisto-vasemmisto-akseli on tosin teennäinen ja vanhentunut. Nykymaailma on paljon monimutkaisempi kuin jokin yksi akseli ja on monia kysymyksiä, joita ei voi sijoittaa kyseiselle akselille. Omissa vaaliteemoissani esimerkiksi ei juurikaan ole sellaista, jota voisi sijoittaa tälle akselille.

 

Kyselyitä

En katso näitä itseäni sitoviksi.

Energia-alan vaalikysely

Oletko toiminut kansanedustajana vaalikaudella 2011 - 2015?

En.

Pitäisikö verojen osuutta sähkön ja kaukolämmön hinnasta mielestäsi muuttaa?
Verojen osuutta sähkön hinnasta: Pitäisi pitää ennallaan
Verojen osuutta kaukolämmön hinnasta: Pitäisi pitää ennallaan

Valtion vuoden 2015 talousarviossa on uusiutuvan energian tuotantotukiin varattu 204 miljoonaa euroa. Pitäisikö valtion varoja ohjata uusiutuvan energian tuotannon tukemiseen seuraavalla hallituskaudella...
Saman verran kuin tällä hetkellä

Miten seuraavia energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita tulisi mielestäsi priorisoida? Aseta alla luetellut tavoitteet tärkeysjärjestykseen.
Ilmastonmuutoksen torjunta: 1
Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen: 3
Kohtuullinen energian hinta: 4
Korkea energiaomavaraisuus: 5
Korkea energian toimitusvarmuus: 2
Energiajärjestelmän työllistävät vaikutukset: 6

Mihin suuntaan Suomen energiantuotantoa tulisi mielestäsi kehittää  seuraavien tuotantomuotojen ja polttoaineiden osalta?
Aurinkoenergia                Määrä on nyt sopiva
Kivihiili                              Määrää tulisi vähentää
Maakaasu                        Määrä on nyt sopiva
Puu- ja muu bioenergia    Määrä on nyt sopiva
Sähkön tuonti ulkomailta Määrä on nyt sopiva
Turve                                Määrä on nyt sopiva
Tuulivoima                        Määrä on nyt sopiva
Vesivoima                        Määrä on nyt sopiva
Ydinvoima                        Määrää tulisi lisätä
Öljy                                   Määrää tulisi vähentää

Jos kalojen elinolosuhteet, koskien ominaispiirteet ja luontoarvot pystytään ottamaan suunnittelussa riittävästi huomioon, hyväksyisitkö Kollajan tekojärven rakentamisen Iijoen vesistöön?
En osaa sanoa

Kuinka paljon onnistuminen vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöihin vaikuttaa suhtautumiseesi vesivoimaan ja sen lisärakentamiseen?
En osaa sanoa
En ole perehtynyt aiheeseen, joten en osaa sanoa.

Kuinka tärkeänä pidät, että seuraava hallitus edistää seuraavien kotimaisten polttoaineiden käyttöä?
Turve: Ei lainkaan tärkeää
Puuenergia: Ei kovin tärkeää

Millä keinoin kotimaisten polttoaineiden (puuenergia, turve) kilpailukykyä pitäisi mielestäsi parantaa suhteessa fossiilisiin tuontipolttoaineisiin? Voit valita kaikki ne keinot, jotka tulisi mielestäsi ottaa käyttöön.
Nostamalla fossiilisten polttoaineiden verotusta

Turvetuotannon vesistöpäästöt ovat viranomaistarkkailun mukaan viime vuosina vähentyneet. Miten turvetuotannon ympäristönsuojelua tulisi edelleen kehittää?
En osaa sanoa

Mitkä ovat mielestäsi turpeen keskeisimmät hyödyt verrattuna fossiilisiin energianlähteisiin, kun turvetuotanto toteutetaan vain luontoarvonsa menettäneillä soilla, sen vesistövaikutukset minimoidaan ja seurantaa lisätään? Voit valita useampia vaihtoehtoja.
Energiaturvallisuuden parantaminen Suomessa